Ota kantaa ajankohtaisiin LVI-alaa koskeviin asioihin. Haluamme jäseniemme vaikuttavan yhteisiin asioihin, kuten valmisteilla oleviin säädösmuutoksiin, ohjeisiin ja oppaisiin.

Lähetä kommenttisi lausuntopyynnössä kerrottuun määräaikaan mennessä. Asiantuntija Jorma Railio kokoaa jäsenten kommentit lausunnoksi ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

Kommentoi Energiateollisuus ry:n lämmönkäyttötyöryhmän valmistelemaa muutosehdotusta julkaisuun K1/2020 ”Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet”

Vuonna 2019 pyysimme alan ja sidosryhmien ajatuksia lämmönjakokeskuksen toiminta-alueen laajentamisesta mitoituslämpötiloja laskemalla sekä pidemmällä aikavälillä tapahtuvasta kaukolämpöjärjestelmien kehittämisestä ja tulevaisuudennäkymästä kaukolämmön toimintalämpötiloihin. Aiheesta on sen jälkeen käyty laajaa keskustelua kaukolämpöyhtiöiden ja sidosryhmien (asiakkaat, laitetoimittajat, suunnittelijat, tiedeyhteisöt ja alan tutkijat, viranomaiset) kanssa. Näiden keskustelujen jälkeen on päädytty esittämään mitoituslämpötiloihin muutosta, jossa lämmönjakokeskus (lämmitys, ilmanvaihto) mitoitetaan jatkossa toimimaan kaukolämmön tulolämpötilalla 90 oC.

Miksi ja miten muutos toteutetaan?

Muutoksella varmistetaan, että järjestelmä ei rajoita energia- ja kustannustehokkuuden kehittämistä ja asiakkaalle voidaan tarjota parhaat ja edullisimmat saatavilla olevat lämmönlähteet. Seuraavan sukupolven kaukolämpö perustuu monipuolistuvaan tuotantorakenteeseen, vähäpäästöisempiin polttoaineisiin, polttamattomaan tuotantoon ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen. Suuret lämpövarastot tasapainottavat järjestelmää. Kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötilan laskeminen mahdollistaa uusien lämmönlähteiden, kuten geotermisen energian, tehokkaamman hyödyntämisen.

Asiakkaalle muutos on vaivaton, siirtymä tapahtuu laitteiden luonnollisen uusiutumisen myötä. Ammattilaiset, kuten suunnittelijat, lämpöyhtiöt ja laitetoimittajat huolehtivat, että lämmönjakokeskuksia ei toimiteta vanhoilla tai väärillä mitoitusarvoilla. Kun lämmönjakokeskus vaihdetaan, laitteet toimitetaan aina uusien voimassa olevien mitoitusarvojen mukaisina.

Oheisessa lausuntopyynnössä on kuvattu hieman laajemmin nyt käynnissä olevaa muutosta, sen perusteita ja merkitystä.

Kommentteja pyydetään 11.8. mennessä.

Lausuttavana oleva versio julkaisusta K1/202x löytyy myös energia.fi -sivustolta. Sieltä löytyy myös nykyinen julkaisu K1/2020 kokonaisuudessaan. https://energia.fi/uutishuone/materiaalipankki/rakennusten_kaukolammitys_maaraykset_ja_ohjeet._julkaisu_k1_2020.html#material-view

Kommentoi TalotekniikkaRYLin osia Lämmitysjärjestelmät, Jäähdytysjärjestelmät ja Rakennusautomaatio 23.5. mennessä.

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja seuraavista RYL-ehdotuksista:

  • RTS 21:10 TalotekniikkaRYL. Osa 21.1 Lämmitysjärjestelmät
  • RTS 21:11 TalotekniikkaRYL. Osa 21.4 Jäähdytysjärjestelmät
  • RTS 21:12 TalotekniikkaRYL. Osa 23 Rakennusautomaatio

Lue lisää

Kommentoi ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta 31.12.2020 mennessä

Työ- ja elinkeinoministeriö kysyy kommentteja ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta. Jo säädetyillä laeilla on pantu nämä vaatimukset osittain täytäntöön, mutta myös asetustasoinen sääntely on tarpeen. Kommentoi asetusehdotusta 31.12.2020 mennessä ja me kokoamme teidän jäsenten yhteiseksi lausunnoksi. Lue lisää.

Kommentoi poistoilmalämpöpumppuja käsittelevät ohje-ehdotuksia 11.12.2020 mennessä

Kiinteistöjärjestelmät-ohjekortissa annetaan perustietoja suurissa kiinteistöissä käytettävistä lämpöpumppuihin perustuvista poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmistä ja Pientalot-ohjekortissa pientaloissa käytettävistä poistoilmalämpöpumppujärjestelmistä. Ohjekortit on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoille sekä LVI-urakoitsijoille. Lue lisää.

Kommentoi ehdotuksia uimahallin pää-, arkkitehti- ja taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloiksi 7.8.2020 mennessä

Tämä uimahallihankkeeseen tehty, taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloon TATE18 perustuva tehtäväluettelo on tarkoitettu uimahallihankkeen taloteknisen (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelun tehtävien ja laajuuden määrittelyyn. Lue lisää.

Kommentoi asuntoyhtiön korjaushankkeen läpivientiä käsittelevä ohjekorttia 2.8.2020 mennessä

Ohjeessa esitetään asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen tyypilliset vaiheet ja niihin liittyvät keskeiset toimet. Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, suunnittelijoille, valvojille, urakoitsijoille, ja muille korjaushankkeisiin osallistuville. Lue lisää.

Kommentoi ympäristöministeriön asetusta eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista 30.6.2020 mennessä

Asetuksen tavoitteena on edistää rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokasta toimintaa siten, että sisäilmaston laatutaso varmistetaan. Lisäksi asetuksella edistetään paikallisen sähköntuotantojärjestelmän energiatehokasta toimintaa. Ehdotetun asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2020. Lue lisää.

Kommentoi pääsuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun päivitettyjä tehtäväluetteloita 22.5.2020 mennessä

Rakennustieto pyytää kommenttejanne pääsuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun päivitetyistä tehtäväluetteloista. Lue lisää.

Kommentoi Ympäristöministeriön menetelmää rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin 2.6.2020 mennessä

Ympäristöministeriö valmistelee rakennusten elinkaaren vähähiilisyyden arvioinnin säädösohjausta. Valmistelua on tehty vuodesta 2016 alkaen. Osana tätä valmistelua on kehitetty Suomen oloihin soveltuva rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä. Tämä lausuntopyyntö koskee arviointimenetelmää. Lue lisää.

Kommentoi uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnitteluohjeita 30.4.2020 mennessä

Ohjekortissa käsitellään yleisten uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelua ja se on tarkoitettu uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelijoille. Lue lisää.

Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta Asuntosuunnittelu. Määräyksiä ja ohjeita 17.2.2020 mennessä

Koska muuttuvat kohdat ovat lakiperustaisia eikä ohjekorttiin ole muuten tehty suuria muutoksia, lausuntoaika on tavallista lyhyempi ja lausuntopyyntö lähetetään tavallista suppeammalle piirille. Lue lisää.

Kommentoi hallituksen esitystä energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 18.2.2020 mennessä

Laeilla pannaan osaksi täytäntöön direktiivissä määriteltyjen sähkön, kaasun, kaukolämmön ja –jäähdytyksen sekä lämpimän käyttöveden mittaamista ja laskutusta sekä niihin liittyvien tietojen antamista ja kustannusten laskuttamista koskevien artikloiden muutokset. Lue lisää.

Kommentoi ohje-ehdotusta rakennusten savunhallinnasta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapidosta 3.2.2020 mennessä

Ohjekorttiehdotuksessa käsitellään rakennusten savunhallintaa, siihen liittyviä laitteistoja ja niiden ylläpitoa. Ohje on tarkoitettu rakennusten ylläpidosta vastaaville tahoille. Lue lisää.

Kommenttipyyntö vesikalusteiden merkintään

EU:n jäsenmaat voivat toimittaa kirjallisia kommentteja 17.1.2020 asti. Konsultaatiofoorumin jälkeen toimitettavat kommentit pyydetään 13.1.2020 mennessä. Lue lisää.

Kommentoi TalotekniikkaRYL vesi- ja viemärijärjestelmät – ohje-ehdotuksia 3.1.2020 mennessä

Rakennustiedon julkaisemissa RYLeissä (rakentamisen/rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) esitetään hyvän rakennustavan mukaisen lopputuloksen kirjallinen kuvaus. RYLit edustavat koko kiinteistö‐ ja rakentamisalan käsitystä hyvästä rakennustavasta. Lue lisää.

Kommentoi ohje-ehdotusta lämpöenergian kausivarastoinnista 5.12.2019 mennessä

Ohjekortissa esitetään hukkalämpökuormien hyödyntämisen sekä lämpöenergian kausivarastoinnin suunnittelun ja toteutuksen periaatteet. Ohje on suunnattu rakennushankkeeseen ryhtyville ja hanke- tai esisuunnitteluvaiheesta vastaaville tahoille.  Kommentoi ohje-ehdotusta 5.12.2019 mennessä. Lue lisää.

Kommentoi menetelmäohjetta rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan 22.11.2019 mennessä

RTS EPD menetelmäohjeessa (PCR – Product Category Rules) määritellään millä tavoin ympäristöselosteita jatkossa laaditaan Suomessa. Ympäristöselosteita käytetään mm. hiilijalanjäljen laskennan lähtötietoina. Ohje-ehdotuksessa käsitellään jonkin verran myös taloteknisiä järjestelmiä ja tuotteita mm. kaukolämpöä ja muoviviemäreitä. Lue lisää.

Kommentoi Rakennusten digitaalisen turvallisuuden ohjekorttiluonnoksia 2.12.2019 mennessä

Suunnittelijoiden ohjeessa käsitellään rakennushankkeen (uudis-, muutos- tai korjausrakentamisen) suunnittelijoiden kannalta niitä talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Ohjeessa esitetään myös keinoja talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuusriskien hallintaan. Rakennuksen elinkaaressa käytönaikaisen kiinteistönpidon tehtävänä on ylläpitää määritettyjä talotekniikan suojaustasoja huolehtimalla laitteiden, järjestelmien ja sopimusten ajantasaisuudesta sekä kiinteistönhuoltohenkilöstön osaamisesta poikkeamien käsittelyssä ja tietosuojan ja -turvallisuuden noudattamisessa. Lue lisää ja kommentoi ohjeita.

Kommentoi Valtioneuvoston asetusta asuinrakennusten energia-avustuksista vuosille 2020-2022 yhteistä lausuntoamme varten 15.11.2019 mennessä.

Tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta säädösohjausta paremmalle tasolle sekä lisätä uusiutuvan omavaraisen energian tuottamista ja käyttöä. Tavoitellaan myös korjausrakentamisessa lähesnollaenergia tason rakennuksien määrän lisäämistä. Samalla rakennuksien käyttämästä energiasta aiheutuvat päästöt vähenevät rakennuksissa kahdesta eri syystä johtuen. Lue lisää.

Kommentoi päivitettävää K1 ”Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet” -julkaisua 31.10.2019 mennessä

Energiateollisuus ry:n lämmönkäyttötyöryhmä on valmistellut kevyen päivityksen julkaisuun K1/2013 ”Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet”. Muutokset johtuvat pääosin lainsäädäntöön tulleista muutoksista, mutta julkaisuun on tehty myös muita, lähinnä stilistisluonteisia muutoksia. Lue lisää.

Kommentoi RYL-ehdotuksia LVI-järjestelmien yleisistä vaatimuksista ja ilmastointijärjestelmistä 4.11.2019 mennessä

Rakennustiedon julkaisemissa RYLeissä (rakentamisen/rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) esitetään hyvän rakennustavan mukaisen lopputuloksen kirjallinen kuvaus. RYLit edustavat koko kiinteistö‐ ja rakentamisalan käsitystä hyvästä rakennustavasta. Lue lisää.

Kommentoi RT-ohjekorttiehdotuksia viemäreiden sisäpuolisesta saneerauksesta 23.9.2019 mennessä

Rakennustietosäätiö RTS sr on lähettänyt lausunnolle ohjekorttiehdotukset, jotka käsittelevät viemäreiden sisäpuolista saneerausta. Tilaajan ohjekortissa käsitellään aihetta siten, että tilaajat ymmärtävät eri tekniikoiden soveltuvuudet ja käyttömahdollisuudet. Valvojan ja suunnittelijan ohjekortissa käsitellään aihetta hieman kattavammin siten, että saneeraushankkeissa päästään tehokkaampiin ja laadukkaampiin toteutuksiin. Lue lisää.

Kommentoi InfraRYLin vesihuoltorakenteet-osan lukuja 30.8.2019 mennessä

Lausuntoa pyydetään jäte- ja hulevesiviemäreiden sekä vesijohtojen luvuista. Lue lisää.

Kommentoi ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) toimeenpanosäädöksen 2015/1188 muutosluonnosta 21.8.2019 mennessä

Suomen kannan valmistelemista varten ympäristöministeriö pyytää edustamanne tahon kommentteja liitteenä olevasta ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) toimeenpanosäädöksen 2015/1188 muutosluonnoksesta. Toimeenpanosäädös koskee paikallisia tilalämmittimiä. Lue lisää.

Kommentoi ilma-ilma huoneilmastointikoneiden ja lämpöpumppujen ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusluonnoksia 21.8.2019 mennessä

Suomen kannan valmistelemista varten ympäristöministeriö pyytää kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) ja energiamerkintäasetuksen EU 2017/1369 ilma-ilma huoneilmastointikoneita ja lämpöpumppuja koskevista toimeenpanosäädösluonnoksista. Lue lisää.

Kommentoi 2.9.2019 mennessä: ilmastoa, ilmastonmuutosta ja ilmastotietoista suunnittelua käsittelevät RT-ohjekorttiehdotukset

Ilmastolla on suuri vaikutus materiaalien kestävyyteen, mikä tulee huomioida rakennusten ja rakenteiden suunnittelussa. Lue lisää.

Kommentoi 16.8.2019 mennessä: Rakennuksen digitaalinen turvallisuus

Tähän ohjekorttisarjaan sisältyvät vastaavat ohjeet myös suunnittelijoille sekä kiinteistönpidosta vastaaville tahoille. Lue lisää.

Purkukartoitus ja purkutyöt -opas

Kommentoi ympäristöministeriön opasta purkukartoituksesta sekä Purkutyöt -opasta 24.6.2019 mennessä. Lue lisää.

Kommentoi elinkaarihankkeen sopimusmalleja

Kommentoi elinkaarihankkeen puitesopimusmalli RTS 19:34 ja elinkaarihankkeen sopimusmalli RTS 19:35 24.8.2019 mennessä. Lue lisää.

Kommentoi uimahallisuunnittelun tehtäväluetteloita

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne uimahallisuunnittelun tehtäväluetteloista.
Lähetä kommenttisi 14.6.2019 mennessä. Lue lisää.

Kommentoi pätevyyteen liittyviä käsitteitä

FISE Oy ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2018 sanastoprojektin Pätevyyteen liittyvät käsitteet. Projektin tavoitteena on määritellä rakentamisalan pätevyyskäsitteet yhteistyönä niin, että sanastossa annettavat suositukset soveltuvat kaikkien alan toimijoiden käyttöön. Pätevyyskäsitteisiin toivotaan nyt kommentteja. Kommentoi sanastoluonnosta SuLVIn lausuntoa varten 23.5.2019 mennessä. Lue lisää.

Kommentoi ympäristöministeriön ohjetta rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Lähetä kommenttisi 17.6.2019 mennessä Suomen LVI-liiton lausuntoa varten. Lue lisää.

Kommentoi InfraRYLin työnosalukuja: Kaukolämpöjohdot ja Maakaasuputkisto

Kommentoi 9.5.2019 mennessä, Suomen LVI-liitto kokoaa kommenttinne lausunnoksi Rakennustiedolle. Lue lisää.

Kommentoi KiinteistöRYLin päivitettyä sisältöä

RTS 19:16 koskee LVI-järjestelmien hoitoa ja kunnossapitoa.
Kommentoi 17.4.2019 mennessä. Lue lisää.

RT-ohjekorttiehdotus uima-allasvesien käsittelystä

Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta uima-allasvesien käsittelystä 15.4.2019 mennessä.
Lue lisää.

Kommentoi RT-ohjekorttiehdotuksia PPP-mallista rakennushankkeen toteutusmuotona

Ohjekorttien tavoitteena on antaa perustietoa aiheeseen perehtymiselle PPP-mallia harkitseville julkisen sektorin toimijoille sekä muille hankemallista kiinnostuneille tahoille.
Kommentoi 19.4.2019 mennessä. Lue lisää.

Kommentoi toimitilakiinteistön kuntoarvion ja kiinteistön kuntoluokan määräytymisen ohjeita

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle toimitilakiinteistön kuntoarvioon ja kiinteistön kuntoluokan määräytymiseen liittyvät ohjeet. Kerro kokemuksia tai kommenttejasi tällä lomakkeella SuLVIn lausuntoa varten 22.2.2019 mennessä. Lue lisää.

Kommentoi rakennesuunnittelun tehtäväluetteloita

Kommentoitavana rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18, rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tehtäväluettelo RTA18 sekä rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus. 22.2.2019 mennessä. Lue lisää.

Kommentoi rakennusten rakennusteknisen kunnon arvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittämistä

FISE Oy pyytää lausuntoanne oheisesta rakennuksen kuntoarvioijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksia käsittelevästä esityksestä. Kerro mielipiteesi 30.1.2019 mennessä SuLVIn koostamaa lausuntoa varten tai 4.2.2019 mennessä suoraan FISEen. Lue lisää.

Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta uimahallien suunnittelusta

Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle uimahallien suunnittelua käsittelevän RT-ohje-ehdotuksen. Ohje on tarkoitettu arkkitehdille ja pääsuunnittelijalle, ja sitä voidaan käyttää apuna hankesuunnittelun tehtävissä. Kommentoi 28.1.2019 mennessä. Lue lisää.

KiinteistöRYLin luku Operatiivinen kiinteistöjohtaminen

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää kommenttejanne KiinteistöRYLin operatiivista kiinteistöjohtamista käsittelevään lukuun 18.1.2019 mennessä. Luku koostuu kahdesta osasta RTS 18-41 Operatiivinen kiinteistöjohtaminen. Asuntoyhtiöt RTS 18-42 Operatiivinen kiinteistöjohtaminen. Toimitilakiinteistöt. Lue lisää.

Ehdotus RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavista kriteereistä 0.5

Kommentoi RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 0.5 -ehdotusta 16.1.2019 mennessä. Lue lisää.

RT-ohjekorttiehdotus Aurinkoenergia – aurinkosähkö ja -lämpö rakennuksissa

Rakennustieto on lähettänyt jäsentemme kommentoitavaksi ohjekorttiehdotuksen, jota käsittelee aurinkoenergian aktiivista hyödyntämistä rakennuksissa. Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta 11.1.2019 mennessä. Lue lisää.

RT-ohjekorttiehdotus päiväkotien suunnittelu

Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta päiväkotien suunnittelusta 3.1.2019 mennessä. Lue lisää.

Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arvioimiseksi

Lähetä kommenttisi ohje-ehdotukseen 3.1.2019 mennessä SuLVIn lausuntoa varten tai suoraan ympäristöministeriön lausuntopalvelussa. Lue lisää.

Ympäristöministeriön asetuksia rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen tuotteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

Lähetä kommenttisi ohje-ehdotukseen 28.11.2018 mennessä. Lue lisää.

Rakennuksen fotogrammetriaa käsittelevä ohje-ehdotus

Ohjekortissa käsitellään fotogrammetrian käyttöä ja hyödyntämistä rakennushankkeissa nykytilan dokumentoinnin, suunnittelun ja mallinnuksen tukena sekä kohteiden virtualisoinnissa. Fotogrammetria on valokuvaukseen perustuva menetelmä, jossa valokuvia hyödyntämällä tuotetaan kolmiulotteista mittaus- ja mallinnustietoa kohteista. Kommentoi 14.11.2018 mennessä. Lue lisää.

RT-ohjekorttiehdotus Perusopetuksen tilat

Kommentoi Rakennustietosäätiö RTS:n ehdotuksia Perusopetuksen tilat -ohjekorttien ehdotuksia 14.11.2018 mennessä. Lue lisää.

RT-ohjekorttiehdotus palvelumuotoilusta rakennetussa ympäristössä

Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta palvelumuotoilusta rakennetussa ympäristössä 7.11. mennessä. Ohjeen tarkoitus on helpottaa palvelumuotoilun tilaamista ja kilpailuttamista, lisätä ymmärrystä aiheesta sekä auttaa seuraamaan palvelumuotoiluprosessin edistymistä.

RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 1.0 -ehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ”RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 1.0 -ehdotus” -asiakokonaisuudesta. Lausuntomateriaali sisältää alustavan ehdotuksen RTS-ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi olemassa oleville kiinteistöille.

Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 10.10.2018 mennessä. Lue lisää.

Lausuntopyyntö rakennuksen laserkeilausta käsittelevä ohje-ehdotus

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne rakennuksen laserkeilausta käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Pyydämme kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 4.10.2018 mennessä. Lue lisää.

Rakennustieto: ohje-ehdotus hissin rakentamisesta käytössä olevaan rakennukseen

Anna kommenttisi tästä linkistä viimeistään 7.9.2018 mennessä SuLVIn lausuntoa varten. Asiantuntija Jorma Railio kokoaa jäsenten ajatukset lausunnoksi ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle. Ohje-ehdotuksessa esitetään Hissiturvallisuuslain (1134/2016) mukaisten uusien henkilö- ja tavarahenkilöhissien suunnittelu- ja rakentamisohjeita käytössä oleviin rakennuksiin. Kohdassa 8 käsitellään ilmanvaihtoa ja savunpoistoa.

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne asuinkiinteistön kuntoarvioita käsittelevistä ohje-ehdotuksista

Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje (RTS 18-20)
Ohjeessa käsitellään kiinteistön kuntoarviota tilaajan näkökulmasta.
Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje (RTS 18-21)
Ohjeessa käsitellään kiinteistön kuntoarviota kuntoarvioijan näkökulmasta.
Pyydämme kommenttejanne SuLVIn lausuntoa varten 6.8.2018 mennessä osoitteella jorma.railio(at)gmail.com.

Lausunnolla ohje-ehdotus aurinkosuojauksesta

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle ohje-ehdotuksen, joka käsittelee aurinkosuojausta. Ohje julkaistaan samansisältöisenä RT-, LVI- ja KH-kortistoissa.Pyydämme kommenttejanne SuLVIn kommentointia varten 10.5.2018 mennessä osoitteella jorma.railio(at)gmail.com.

Tutustu lausuntoaineistoon.

Lausunnolla LVI-ohje-ehdotukset maalämpöpumpuista

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle ehdotukset maalämpöpumppuja käsittelevistä ohje-ehdotuksista. Ohje-ehdotuksia on lausunnolla kaksi, toinen käsittelee pientalojen maalämpöpumppuja ja toinen isompien kiinteistöjen lämpöpumppujärjestelmiä, jotka ovat teholuokaltaan 26 – 1000 kW. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Pyydämme kommenttejanne SuLVIn lausuntoa varten 13.5.2018 mennessä osoitteella jorma.railio(at)gmail.com.

Tutustu lausuntoaineistoon.

Kommentointipyyntö: Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitteluoppaan luonnos

Pyydämme kommenttejanne painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitteluoppaan luonnoksesta. Opas koskee painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelua uusiin, ensisijaisesti käyttötarkoitusluokan 1 rakennuksiin (pienet asuinrakennukset). Pyydämme kommenttejanne SuLVIn kommentointia varten 23.4.2018 mennessä osoitteella jorma.railio(at)gmail.com.

Tutustu ohjeluonnokseen (pdf).

Lausuntopyyntö: ehdotukset talotekniikan vastaanottomenettelyä käsittelevistä ohje-ehdotuksista.

Ohje-ehdotuksia on lausunnolla kaksi, toinen käsittelee rakennushankkeen taloteknisten järjestelmien vastaanoton laadunvarmistusprosessia sekä esitetään siihen liittyvät toimenpiteet. Toisessa ohje-ehdotuksessa kuvataan, kuinka LVIA-järjestelmien toimivuutta valvotaan ja dokumentoidaan rakennuksen vastaanottovaiheessa. Katso koko lausuntopyyntö ja aineistot Rakennustiedon verkkosivuilta.Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 26.4.2018 mennessä.

Lakiluonnos lausunnolle: kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei voida enää määrätä asemakaavassa

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jolla poistettaisiin mahdollisuus määrätä asemakaavassa, että rakennus pitää liittää kaukolämpöverkkoon. Uudistuksen tavoitteena on vähentää sääntelyä ja antaa kuluttajien valita itselleen sopiva lämmitystapa. Muutos myös tukisi vapaata kilpailua lämmitysmarkkinoilla.Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle, jorma.railio(at)gmail.com 27.4.2018 mennessä.  Aineistot.

Lausuntopyyntö: RTS-ympäristöluokituksen kriteerit toimisto- ja asuinrakennuksille

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoanne RTS ympäristöluokituksen kriteereistä rakennushankkeille. Lausuntomateriaali sisältää ehdotuksen RTS ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi, jotka korvaavat vuonna 2017 laaditut kriteerit uusien hankkeiden osalta. Meneillään olevissa hankkeissa käytetään vuoden 2017 kriteeristöä. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle, jorma.railio(at)gmail.com 1.4.2018 mennessä.

Lausuntopyyntö: Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausopas

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta oppaaksi kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjaamisesta. Aineisto löytyy lausuntopalvelut.fi-palvelusta. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle, jorma.railio(at)gmail.com 13.4.2018 mennessä.

Kommenttipyyntö: Talotekniikan oppaat, Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas

Talotekniikkateollisuus pyytää kommenttejanne opasluonnoksesta, joka sisältää opastavia tekstejä Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen paloturvallisuudesta tueksi. Opasluonnos on laadittu sähköisenä. Opasluonnos on kaikkien luettavissa, jos haluatte kommentoida luonnosta, lähetä kommenttisi Jorma Railiolle, jorma.railio(at)gmail.com 22.3.2018 mennessä.

Kommenttipyyntö: Talotekniikan oppaat, Vesi- ja viemärilaitteistot -opas

Talotekniikkateollisuus pyytää kommenttejanne opasluonnoksesta, joka sisältää opastavia tekstejä ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistosta tueksi. Opasluonnos on laadittu sähköisenä (siirry oppaan tervetuloa sivulle). Lähetä kommenttisi Jorma Railiolle, jorma.railio(at)gmail.com 19.2.2018 mennessä. Laitattehan kommentteihinne, mihin oppaan kohtiin kommenttinne kohdistuvat.

Projektinjohtourakkaa käsittelevät sopimusmallit ja tehtäväluettelo

  • RTS 17:57 Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoitehinnalla
  • RTS 17:58 Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoitebudjetilla
  • RTS 17:59 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo

Katso lausuntopyyntö, jakeluluettelo ja ohje-ehdotukset ja lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 12.1.2018 mennessä.

Lausuntopyyntö InfraRYLin kuivatusrakenteita koskevista luvuista

Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –luvun pääryhmästä 10000, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, Kuivatusrakenteet. Tutustu lausuntomateriaaliin ja lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 22.12.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

Kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimista käsittelevä KH-ohje

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne Kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimista käsittelevästä KH-ohje-ehdotuksesta.  Ohjeessa esitetään toimintamalli, jonka avulla laaditaan kiinteistön kunnossapitosuunnitelma. Ohje on tarkoitettu asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja muille kiinteistönpidosta vastaaville tahoille. Ohjetta voidaan käyttää soveltaen myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman laatimiseen. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Linkki aineistoon.
Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com 7.12.2017 mennessä.

Lausuntopyyntö: RIL 270 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto

RIL pyytää mielipiteitä luonnosversion sisältöön. Lähetä poikkeuksellisesti kommenttisi suoraan osoitteella gunnar.astrom@ril.fi viimeistään 29.11.2017.
Lausunnoissa pyydämme ottamaan kantaa tekstin sisältöön erityisesti seuraavasti:
– onko julkaisun laajuus sopiva? (huom: liitteet eivät ole mukana)
– onko teksti selkeä?
– onko asioita käsitelty sopivan syvällisesti?
– onko joitakin asioita käsitelty liikaa tai puuttuko jotain?
– ovatko esitetyt toimintamallit ja prosessikuvaukset toimivia ja tarkoituksenmukaisia?
Lisäksi näkemykset detaljiasioista muutosehdotuksineen ovat myös erittäin arvokkaita. Kommentoinnissa toivotaan että käytätte hakemistossa olevaa lausuntolomaketta. Myös vapaamuotoiset kommentit ovat tervetulleet.
Kirjan luonnosversio ja lausuntolomake.

Lausuntopyyntö: ohje-ehdotukset hulevesirakenteista ja hulevesikasvillisuudesta

Lähetä kommenttisi Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 27.10. mennessä. Jorma Railio kokoaa lausunnon ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle Hulevesirakenteiden ohje-ehdotuksen. Lue lisää.

Lausuntopyyntö uudistuvasta energiatodistusasetuksesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uuden energiatodistusasetuksen luonnoksesta. Asetusta päivitetään yhdenmukaiseksi ensi vuoden alussa voimaan tulevien lähes nollaenergiarakentamista koskevien määräysten kanssa. Lähetä kommenttisi Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 13.10. mennessä.  Lue lisää.

Lausuntopyyntö ELINK17

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelon ELINK17, joka korvaa vuonna 2013 julkaistun tehtäväluettelon ELINK2. Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan energia- ja elinkaariasiantuntijan tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Tutustu aineistoon. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 11.8.2017 mennessä.
19.6.2017

Lausuntopyyntö TATE17

Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE17:n. Se korvaa vuonna 2013 julkaistun tehtäväluettelon TATE12. Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien taloteknisten (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn, ja se soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että korjaushankkeissa ja kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Lausuntomateriaali. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 7.8.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). 8.6.2017

Lausuntopyyntö kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista. Tutustu aineistoon. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). 5.6.2017

Lausuntopyyntö: Sisäilmastoluokitus 2017

Rakennustietosäätiö RTS sr ja Sisäilmayhdistys ry pyytävät asiantuntijalausuntoja ohjekokonaisuudesta ja uusituista luokituskriteereistä: Lausuntopyyntö RTS 17-17, Sisäilmastoluokitus 2017 lausuntoversio. Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).
31.5.2017

Lausuntopyyntö: RIL 268-2017 KIINTEISTÖÄ KEHITTÄVÄ LINJASANEERAUS – strategia, suunnittelu ja toteutus

RIL 252-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus -kirjaa vuodelta 2009 ollaan nyt uusimassa tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Ohjeen luonnosversio.
Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 3.8.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).
30.5.2017

Lausuntopyyntö vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi. Lähetä kommenttisi 14.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto. 19.5.2017

Lausuntopyyntö rakennuksen ääniympäristöksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöksi. Lähetä kommenttisi 19.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto3.5.2017

Lausuntopyyntö mm. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 2.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). Katso lausuntopyyntöaineisto10.5.2017

Kommenttipyyntö KAISU -luonnokseen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) luonnoksesta. Ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu nyt ensimmäistä kertaa ja se perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin. Lähetä kommenttisi 20.5.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn koontia varten. Aineisto8.5.2017

Kommenttipyyntö Uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon oppaaseen

Talotekniikkateollisuus ry pyytää kommenttejanne opasluonnoksesta, joka sisältää opastavia tekstejä ympäristöministeriön asetuksen Uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta tueksi. Toivomme, että voisitte tutustua opasluonnokseen ja toimittaa kommenttiehdotuksianne SuLVIn kommentteja varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 30.5.2017 mennessä. Opasluonnos on laadittu sähköisenä. 25.4.2017

Suomen LVI-liitto SuLVIn antamat lausunnot ja kannanotot

Talotekniikan oppaat, Vesi- ja viemärilaitteistot -opas

SuLVIn kommentit viety suoraan www.talotekniikkainfo.fi -järjestelmään.

Lausunnot energiatodistusasetusluonnoksesta 27.10.2017

Kaikkien vastaajien lausunnot, myös SuLVIn, löytyvät palvelusta www.lausuntopalvelu.fi, ks. tästä.

Sisäilmastoluokitus 2017

Lausunto annettu sähköisen järjestelmän kautta. 30.6.2017

LVI-alan järjestöjen yhteislausunto kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Yhteislausunto ympäristöministeriön asetusluonnoksesta kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Yhteistyössä SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU. Alkuperäinen lausuntoaineisto30.6.2017

Sisäilmaston ja ilmanvaihdon opas (Talotekniikkateollisuus)

Kommentit annettu sähköisen järjestelmän kautta. Opasluonnos30.5.2017

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Suomen LVI-liitto ry:llä ei ole huomauttamista lakiehdotuksen asiasisältöön. Haluamme kuitenkin korostaa tarvetta määritellä täsmällisesti uuden lain käyttöönottoon tarvittavat siirtymäajat niiden rakennustyyppien osalta, joita muutos koskee. Katso lausunto kokonaisuudessaan. 11.5.2017

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Suomen LVI-liitto pitää tärkeänä, että myös rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta on olemassa ohje/opasmateriaalia hyvien käytäntöjen kirjaamiseksi. Kommentteja ja huomioita asetusehdotukseen28.2.2017

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

Tutustu lausunnon sisältöön sekä liitteeseen E7-selvityksestä, johon lausunnossa viitataan. Keskitymme kommenteissa/huomioissa ilmanvaihdon paloturvallisuuteen. 14.2.2017

LVI-alan järjestöjen yhteislausunto rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta

Yhteislausunto asetusluonnoksesta energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Yhteistyössä SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU. Alkuperäinen lausuntoaineisto. 25.11.2016

LVI-alan järjestöjen (SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU) yhteislausunnot asetusluonnoksista lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi

Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
Ei lausuntoa valtioneuvoston asetukseen rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
Alkuperäinen lausuntopyyntö asetusluonnoksista lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi. 7.11.2016

Lausunto RTS Hygieeninen sisäympäristö

RTS Lausuntolomake RT1 31.10.2016

Ympäristösuojelulain muuttamisesta

SuLVIn ja HaVeSu ry:n yhteislausunto hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta. 18.5.2016

LVI-alan järjestöjen (SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU) yhteislausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Lausunto rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
Lausunto uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
Lausunto uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 13.5.2016

Lausunto RTS:n: KorjausRYL

Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -luvut: Pintalämpötilojen mittaukset sekä Sisäilman lämpötilan mittaus. (RTS 16:12 ja 16:13) 11.3.2016

Lausunto RTS:n KorjausRYL

Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -lukuun: RTS 16:03 Ilmavirtojen mittaus 29.2.2016

Lausunto energiatodistuksesta

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamiseksi (YM 11/600/2015) 28.1.2016

Lausunto RTS:n Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -lukuun

15:36 Rakennuksen paine-eromittaus 28.1.2016

Saadaksesi tietoja tätä vanhemmista lausunnoista, ota yhteyttä Suomen LVI-liiton viestintäsuunnittelijaan tai toiminnanjohtajaan.