Kommentteja asetusehdotukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Itse lausunnolla olevaan asetusehdotukseen Suomen LVI-liitto esittää seuraavia kommentteja ja huomioita, lähinnä talotekniikan näkökulmasta katsottuna.

Yleisesti ottaen tekstissä on hyvin vähän suoranaisia viittauksia talotekniikkaan tai taloteknisiin järjestelmiin / tuotteisiin. Ehkä eniten talotekniikkaa sivutaan aivan asetuksen alussa 4-5§.

2§ huomio kiinnittyi märkätilan määritelmään, siinä on ilmeisestikin erotettu puolipisteellä tilat, jotka aina katsotaan märkätiloiksi mm. pesuhuoneet, ja tiloja ”…joka voi tapauskohtaisesti kuulua märkätilaan” kuten keittiö tai tekninen tila. ”Tapauskohtaisesti” kaipaisi tarkennusta.

3§ esittää yleisellä tasolla vaatimuksia myös erityissuunnittelijalle. Saman pykälän viimeisessä kappaleessa on lause ”Kosteusteknisesti vaativien tilojen olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen on tarvittaessa osoitettava erikseen”. Kuitenkaan ei määritelmissä ole kerrottu, mikä on kosteusteknisesti vaativa tila – voi olla että tekstissä annetaan asiasta vinkkejä mutta määritelmä puuttuu; samoin sana ”tarvittaessa” ilman tarkentavaa ohjeistusta näyttää asetustekstissä epämääräiseltä. Perustelumuistiosta ei asiaan löydy suoraan lisävalaistusta, mutta kuitenkin jonkinlainen velvoite eri alojen suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistamisesta, mikä olisi hyvä tuoda suoraan esille myös asetustekstissä.

4§ käsittelee rakennuksen kosteusteknistä suunnittelua yleisesti – mm. rakenteet ja talotekniset järjestelmät on suunniteltava siten että riski kosteusvaurioille on mahdollisimman vähäinen ja että mahdolliset vesivuodot ohjautuvat näkyville. Tämä on erittäin tervetullutta.

5§ Ilmanpitävyys ja tiiviys; tässä asetetaan tiiviysvaatimuksia paitsi kosteuden myös radonin kulkeutumisen estämiseksi – ja siten, että luodaan edellytykset painesuhteiden hallinnalle / tasapainolle. Tässä olisi hyvä tarkistaa tekstien yhteensopivuus rakennusten sisäilmasto- ja ilmanvaihtoasetuksen kanssa.

8§ edellyttää laadittavaksi rakennushankkeelle kosteudenhallinta-asiakirjaa, ja kohteen vaativuudesta ja laajuudesta riippuen voidaan nimetä hankkeelle kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö. Kosteudenhallinnan suunnittelulle esitetään seuraavissa pykälissä tarkentavia määräyksiä. Asia on erittäin hyvä ja tarpeellinen – emme kommentoi yksityiskohtia.

23§ ryömintätilan tuuletuksesta – myös maininta mahdollisuudesta tehostaa tuuletusta, painovoimaisesti tai koneellisesti. Tässäkin olisi hyvä tarkistaa tekstien yhteensopivuus rakennusten sisäilmasto- ja ilmanvaihtoasetuksen kanssa.