Talotekniikka-, rakennus- ja kiinteistöalan organisaatiot

Alan järjestöt, joiden jäseninä ovat alalla toimivat henkilöt

Suomen LVI-liitto SuLVI ry on LVI-alan ammattilaisten yhteistyö- ja koulutusjärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentemme ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja verkostoitumisesta, ottaa kantaa alan kehittymiseen ja vastata kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta. Liittoomme kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA – Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja. Jäseneksi voivat liittyä Suomessa yliopistotasoisen viisivuotisen arkkitehtitutkinnon suorittaneet tai ulkomailla Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin arkkitehteja koskevat vaatimukset täyttävän yliopistotutkinnon suorittaneet.

Suomen Kylmäyhdistys ry – on kylmätekniikan parissa työskentelevien ihmisten muodostama aatteellinen henkilöyhdistys.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL – RILin jäseneksi voivat liittyä rakennetun ympäristön toimialan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja sitä kohti opiskelevat henkilöt. Toimiala kattaa mm. rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan sekä kiinteistöalan. Ylempi korkeakoulututkinto on tyypillisesti diplomi-insinöörin tutkinto. Järjestön alaisuudessa toimii myös LIVI, joka on on LVI-alalla toimivien diplomi-insinöörien asiantuntijayhdistys.

Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry on ammatillisten jäsenyhdistystensä valtakunnallinen rakennusasiantuntijoiden järjestö, RKL:n jäsenyhdistysten jäsenet ovat perinteisesti teknikon tutkinnon suorittaneita rakennusmestareita.

Tavarantarkastajayhdistys HTT ry – Tavarantarkastajayhdistys HTT ry on Keskuskauppakamarin hyväksymien tavarantarkastajien (HTT) yhdistys.

VSF – VVS Föreningen i Finland rf – En organisation för svenskspråkiga inom VVS-branschen. Föreningens alla medlemmar hör till någon lokalavdelning. Sådana finns i Helsingfors, Jakobstad (Norra), Vasa, Västnyland, Åland och Östra Nyland.

Nuohousalan Keskusliitto – Nuohoojat.fi – Liiton varsinaisia jäseniä ovat yksityisyrittäjinä toimivat nuohoojat.

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry on johtava asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallinnan ja hallitustyöskentelyn osaamisverkosto. Tavoitteenamme on lisätä hallitustyön arvostusta ja parantaa sen tuloksia kehittämällä osaamista sekä yhdistämällä ja jakamalla alaa koskevaa tietoa.

Alan järjestöt, joiden jäseninä ovat alalla toimivat organisaatiot

Talotekninen teollisuus ja kauppa – Talteka on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita. Myös Talteka on yksi Rakennusteollisuus ry:n toimialoista ja sen jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat. LVI-Teknisen Kaupan liitto ry (LVITEK) edusti LVI-tukkumyyntiyrityksiä ja hallinnoi LVI-INFO -tuotetietorekisteriä omistamansa LVI-Numero Oy:n kautta. LVI-TEK fuusioitui Talotekniikkateollisuus Ry:n kanssa Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:ksi 14.6.2018.

Vesiyhdistys ry – Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä ja levittää tietoa hydrologian, limnologian, vesiekologian, kalatalouden, vesihuollon, vesirakentamisen, vesiensuojelun, vesienkäytön ja vesilainsäädännön aloilla. Yhdistyksellä on sekä henkilö- että yhteisöjäseniä.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry – Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien valmistajien, maahantuojien, tukkukauppojen, jälleenmyyjien, urakoitsijoiden tai suunnittelijayritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja.

Suomen Kylmäliikkeiden liitto – Jäsenet ovat oikeuskelpoisia yrityksiä tai yhteisöjä, jotka Suomessa valmistavat, myyvät tai suunnittelevat kylmäalan tuotteita tai harjoittavat asennus- ja / tai huoltotoimintaa kylmäalalla.

Lämmitysenergia Yhdistys ry – lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia ja energiantoimittajia sekä LVI-suunnittelijoita.

Rakli ry – Jäsenet ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia. RAKLIn toimialat ovat asunnot, toimitilat sekä yhdyskunta ja infra.

Suomen Kiinteistöliitto – kiinteistöalan keskusjärjestö, jonka järjestäytymisen perusteena on kiinteistön omistaminen. Kiinteistöliittoon kuulutaan jäsenyhdistyksen kautta. Taloyhtiösi voi liittyä jäseneksi oman alueensa kiinteistöyhdistykseen.  Jäsenyhdistyksinä on 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat, joka on yksityisten vuokranantajien ja asuntosijoittajien järjestö.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry – jäsenet ovat yritystoimintaa harjoittavia yrityksiä, yhteisöjä tai henkilöitä, joilla on kiinnostusta tuulivoima-alan kehittämiseen.

Suomen vesilaitosyhdistys ry  (VVY) on vesihuoltoalan yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan sekä vahvistaa osaamista vesihuoltotoimialalla.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on turvallisuuden yleishyödyllinen ja riippumaton asiantuntija, jolla on organisaatiojäseniä.

Sisäilmayhdistys – on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksellä on alan yrityksiä kannattajajäseninä.

Suomen Lähienergialiitto ry – Lähienergialiiton tavoitteena on tehdä uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja älykkäästä energian käytöstä suomalaisille mahdollisimman vaivatonta. Jäsenet ovat sekä organisaatio- että henkilöjäseniä.

Aurinkoteknillinen yhdistys ry – Aurinkoteknillinen yhdistys ry edistää aurinkoenergian käyttöä Suomessa. Yhdistyksessä on noin 100 jäsentä, jotka edustuvat aurinkotekniikan laitevalmistajia, maahantuojia, suunnittelijoita, konsultteja, tutkijoita ja harrastajia.

Toimialajärjestöt, jotka sopivat työehtosopimuksista alalla

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry – LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö, joka vastaa LVI-alan työehtosopimustoiminnasta ja yleisestä työmarkkinapoliittisesta edunvalvonnasta. LVI-TU on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan keskusliitto, jonka toimialoja ovat talonrakennus-, rakennustuoteteollisuus, infra, LVI-Tekninen urakointi, talotekniikka ja pinta.

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry – SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö, Teknologiateollisuuden jäsen. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, tietotekniikkaa sekä suunnittelu- ja konsultointialaa. Teknologiateollisuus neuvottelee alan työehtojen pääpiirteet henkilöstöä edustavien ammattiliittojen kanssa.

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalalla toimivien yritysten ja yhteisöjen työmarkkinaedunvalvoja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö.
Kiinteistötyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

Rakennusliitto sopii työnantajaliittojen kanssa asfalttialan, kivipohjaisen rakennustuoteteollisuuden, lattianpäällystysalan, maa- ja vesirakennus-, maalaus-, maanrakennus-, rakennus-, talotekniikka-, ja vedeneristysalan työehtosopimuksista. Liiton jäsen kuuluu myös Rakennusalan työttömyyskassaan.

Ammattiliitto Pron jäseniä ovat yksityisen sektorin koulutetut esimiehet ja asiantuntijat alaan katsomatta. Ammattiliitto Pro on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. Neuvottelee mm. Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden sekä teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry – on rakennusalan toimihenkilöliitto, jonka jäsenet ovat rakennusalalla toimivia rakennusinsinöörejä, -arkkitehtejä, -mestareita ja miljöösuunnittelijoita. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliittojen kanssa sekä tekee yrityskohtaisia sopimuksia. YTN on sopinut Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen Teknologiateollisuuden ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOLin kanssa.

Energiateollisuus -Energiateollisuus ry (ET) edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. ET vastaa jäsenyritystensä henkilöstön työehtoja koskevasta sopimustoiminnasta.

Alalla toimivat yhteistyöfoorumit

FINVAC – on SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn yhteistyöyhdistys, jonka kautta liittojen kansainvälinen yhteistyö on keskitetty.

Green Building Council Finland – kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

KIRA-foorumi, Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi – Neljätoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumin.

Sähkötieto ry – Sähkötieto ry on sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä suunnittelevien-, urakoivien-, tarkastavien-, kunnossapitävien- ja rakennuttavien piirien yhteistyöelin. Sähkötieto ry:n jäsenyhteisöjä ovat RAKLI ry, Sähkösuunnittelijat, NSS ry, Senaatti-kiinteistöt, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto, SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, STUL ry, Sähkötarkastusyhdistys ry (SÄTY), Kunnossapitoyhdistys Promaint ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK).

Pätevyyksiä hallinnoivat organisaatiot

Rakentamisen Laatu RALA ry – RALA edistää suomalaisen rakentamisen laatua. Taustalla on 15 kiinteistö- ja rakennusalan järjestöä.  RALA kerää tietoa rakennusalan yrityksistä ja arvioi niiden toimintatapoja. RALA myöntää yrityksille pätevyyksiä ja sertifikaatteja.

FISE Oy – toteaa lakiin ja täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohtajien sekä muiden asiantuntijoiden henkilöpätevyyksiä.

Eurofins Expert Services Oy (aikaisemmin VTT Expert Services Oy) on osa kansainvälistä ​Eurofins​ Groupia, joka tarjoaa erilaisia asiantuntija-, sertifiointi- ja tuotehyväksyntä-, testaus- ja tarkastus- sekä kalibrointipalveluja.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan. ARA tuottaa tilastoja, selvityksiä, katsauksia ja julkaisuja asumiseen ja asuntomarkkinoihin ja ylläpitää rekisteriä laadituista energiatodistuksista sekä energiatodistuksen laatijoista.

Tutkimus- ja tietopalveluita tuottavat organisaatiot

VTT – Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy – on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista, joka tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille.

Motiva Oy – Motiva-konserni tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

Rakennustietosäätiö RTS – Rakennustieto on rakennusalan täyden palvelun tieto- ja mediatalo, joka edistää hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä infra-alan tiedon tuottajana ja välittäjänä suunnittelusta ylläpitoon asti.

Business Finland -tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita. Syntyi, kun Finpro ja Tekes yhdistyivät.

Ministeriöt, viranomaispalvelut ja virastot

YM Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

STM Sosiaali- ja terveysministeriö – Ministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta.

TEM Työ- ja elinkeinoministeriö -Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa. TEM:n tehtävä on edistää kasvua ja työllisyyttä.

Tukes – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto – valvoo tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukesin hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi TEM sekä LVM, MMM, SM, STM ja YM ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan.

ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan.

Energiavirasto – Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävämme toteutamme valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumista.

Kuluttajavirasto – Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) turvaa markkinoiden toimivuutta. Kilpailuvalvonta poistaa markkinoilta kilpailun esteitä, jolloin kuluttajille on tarjolla kilpailevia vaihtoehtoja. Kuluttajansuoja puolestaan huolehtii siitä, että kuluttajilla on käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot valintojen tekemiseksi ja että yritysten markkinoinnissa ja asiakassuhteissa käyttämät menettelyt ovat asianmukaisia ja sopimusehdot kohtuullisia.

Museovirasto – Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen.

Suomen ympäristökeskus SYKE – SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Tärkein tehtävämme on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön.

STUK Säteilyturvakeskus – Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävä on taata säteilyturvallisuus Suomessa.

Kansainväliset organisaatiot, joiden kanssa Suomen LVI-liitto toimii yhteistyössä joko suoraan tai FINVACin kautta

ASHRAE
The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

BUILD UP
The European portal for energy efficiency in buildings established by European Commission

REHVA
Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations

SCANVAC
Scandinavian Federation of Heating, Ventilation and Sanitary Engineering Associations in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

DANVAK
Dansk Selskab for Varme- og Klimateknik

NORVAK
Norsk VVS Energi- og miljöteknisk Forening

SWEDVAC
Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) – Swedish society of HVAC Engineers

EKVÜ
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus