Jäsenyhdistysten mallisäännöt

Julkaistu 2.1.2017

Suosittelemme, että jäsenyhdistyksessänne otetaan käyttöön yhdistyslain mukaiseksi päivitetyt mallisäännöt. Näin varmistamme, että jokaisella Suomen LVI-liiton jäsenyhdistyksellä on ajantasaiset, yhdistyslain mukaiset säännöt, jotka vastaavat liiton sääntöjä.
Jäsenyhdistysten mallisäännöt on PRH:ssa ennakkotarkastettu eli niistä on yhdistysrekisterissä hakemuksesta tehty ennakkotarkastuspäätös. Jäsenyhdistykset voivat ottaa mallisäännöt käyttöön omien nykyisten sääntöjensä mukaisella tavalla joko yhden tai kahden kokouksen päätöksellä.
Ennakkotarkistetuista mallisäännöistä saa muuttaa kolme asiaa:
• Yhdistyksen nimi
• Nimen lyhenne
• Kotipaikka (kunta)
Lataa tästä käyttöösi jäsenyhdistyksen mallisäännöt (Word-dokumentti).

TEE SÄÄNTÖMUUTOS PRH:N LIITTOKAISTA-PALVELUN KAUTTA

Sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu on edullisempi kuin paperi-ilmoituksen käsittelymaksu. Koska säännöt on ennakkotarkastettu, käsittelymaksu on edullisempi, 35 €.

  1. Kun mallisääntöjen käyttöönotosta on päätetty, saa Liittokaistaa varten jäsenyhdistyksen ilmoituskohtaisen asiakirjatunnuksen liiton toimistolta sulvi(at)sulvi.fi
  2. Ilmoituskohtaisella tunnuksella jäsenyhdistyksen edustaja pääsee täyttämään ilmoitusta PRH:n liittokaistalle.
  3. Yhdistyksen edustaja täyttää muuttuvat tiedot esitäytettyyn ilmoitukseen ja sääntöihin sekä nimenkirjoittajatiedot.
  4. Yhdistyksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  5. Yhdistyksen edustaja maksaa ilmoituksen samassa sähköisen ilmoituksen järjestelmässä verkkopankkitunnuksilla, jotta ilmoitus tulee vireille.

JÄSENYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

XXXX ry, XXXXLVI
1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on XXXX ry, XXXXLVI (lyhenne) ja sen kotipaikka on XXXX (kunta).

2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n paikallisena jäsenyhdistyksenä ja lämpö-, vesi-, ilmastointi- sekä muiden talotekniikan alalla toimivien henkilöiden ammatillisena yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammattitaitoaan ja alan kehitystä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja näyttely- yms. toimintaa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia taloudellista etua jäsenilleen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.
Yhdistys on puoluepolitiikasta riippumaton.

3. JÄSENYYS
Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vuosijäseniä, opiskelijajäseniä ja kannatusjäseniä.
Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessaan kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erityisellä innolla ottanut osaa yhdistyksen toimintaan. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Kunniajäseniä saa olla korkeintaan 2 % yhdistyksen maksavien jäsenten määrästä.
Vuosijäseneksi pääsee henkilö, joka toimii lämpö-, vesi-, ilmastointi- tai muulla talotekniikan alalla ja jonka hallitus hyväksyy. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta.
Opiskelijajäseneksi pääsee henkilö, joka opiskelee lämpö-, vesi-, ilmastointi- tai muulla talotekniikkaan erikoistuneella opintosuunnalla ja jonka hallitus hyväksyy. Kannatusjäseneksi pääsee oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen kokouksissa kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa.

4. YHTEISTOIMINTAJÄSENET
Yhdistyksen hallitus voi ottaa yhteistoimintajäseniksi oikeustoimikelpoisia yhteisöjä ja henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen pyrkimyksiä. Yhdistyksen kokouksissa yhteistoimintajäsenellä ei ole äänivaltaa.

5. EROTTAMINEN JA EROAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai tekemällä kokouksessa ilmoituksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Tällöin on jäsenen kuitenkin suoritettava kaikki erääntyneet jäsenmaksunsa.
Jäsenen, joka ei ole maksanut viimeksi kuluneen ja sitä edellisen vuoden liittymis- ja/tai jäsenmaksuaan, voi hallitus todeta eronneeksi yhdistyksestä.
Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai hyviä tapoja, voi yhdistys kokouksessaan hallituksen esityksestä erottaa. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksestä annetuista äänistä.

6. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Vuosi- ja opiskelijajäsenelle maksuun pantava jäsenmaksu koostuu kahdesta osuudesta; Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n liittokokouksen päättämästä liiton osuudesta ja yhdistyksen syyskokouksen päättämästä yhdistyksen osuudesta.
Yhdistyksen syyskokous määrää vuosittain kertakaikkisen liittymismaksun ja vuosi-, opiskelija-, kannatus- ja yhteistoimintajäsenten jäsenmaksun, kullekin ryhmälle erikseen, sekä kannatus- ja yhteistoimintajäseninä oleville yhteisöille ja henkilöille erikseen.
Jos jäsenyhdistyksen vuosijäsen on maksanut yhtäjaksoisesti jäsenmaksua 35 vuotta ja on täyttänyt 65 vuotta, voi hän anoa liiton hallitukselta liiton jäsenmaksun puolitusta ja jäsenyhdistyksen hallitukselta jäsenyhdistyksen jäsenmaksun puolitusta.
Jos molemmat samassa postiosoitteessa asuvat avio-/avopuolisot ovat liiton jäsenyhdistyksen vuosijäseniä, toinen puoliso voi anoa liiton hallitukselta alennettua liiton jäsenmaksua (= perhejäsenmaksu).
Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä. Opiskelijajäsenen ei tarvitse maksaa liittymismaksua siirtyessään vuosijäseneksi.
Hallitus voi anomuksesta vapauttaa jäsenen määräajaksi jäsenyhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuudesta, jos tämän maksukyky on oleellisesti heikentynyt sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

7. KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi hallituksen esityksestä henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana. Esityksen hyväksymiseen tarvitaan vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta.

8. HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 6 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä.
Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan eikä hänen keskeytymätön toimikautensa saa ylittää neljää vuotta. Puheenjohtajan toimikauden pituuteen ei lasketa muuna hallituksen jäsenenä toimittua aikaa.
Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Heistä noin puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsenen keskeytymätön toimikausi ei saa ylittää kuutta vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

9. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai yksin henkilö, jonka hallitus siihen määrää.

10. HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai milloin puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen kokous kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta.
Varajäsenillä on oikeus osallistua kokouksiin ilman äänivaltaa.

11. TOIMIKUNNAT
Käytännöllisten asiain hoitoa varten hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat. Toimikunnat toimivat hallituksen valvonnassa.

12. TOIMI- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä yhdistyksen ja sen hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettavat tarkastusta varten toiminnantarkastajalle maaliskuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan on palautettava ne toiminnantarkastuskertomuksella varustettuna maaliskuun loppuun mennessä.

13. KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti tai sähköisesti jäsenen ilmoittamalla osoitteella kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Ylimääräisestä yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan samalla tavoin. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Kannatus- ja yhteistoimintajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

KEVÄTKOKOUKSESSA
• esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös, talousarviovertailu sekä toiminnantarkastuskertomus,
• päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille sekä
• käsitellään muut hallituksen esityslistassa esittämät asiat tai jäsenen hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle.

SYYSKOKOUKSESSA
• valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi,
• päätetään hallituksen jäsenten määrästä sääntöjen kohdan 8 rajoissa,
• valitaan tarvittavat hallituksen varsinaiset jäsenet ja varahenkilöt erovuoroisten ja eronneiden tilalle kaksivuotiskaudeksi,
• valitaan edustajat niiden muiden yhdistysten, joihin tämä yhdistys kuuluu, kokouksiin ja viimeksi mainituille myös varamiehet
• valitaan seuraavalle vuodelle toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö
• vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi ja määrätään samalla yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä
• käsitellään muut hallituksen esityslistassa esittämät asiat tai jäsenten hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jos kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

14. YHDISTYKSEN MUUT VELVOITTEET
Jäsenyhdistyksen tulee toimittaa liitolle
• joulukuun 31. päivään mennessä jäljennökset syyskokouksen pöytäkirjasta
• tammikuun 31. päivään mennessä tiedot alkaneen vuoden toimihenkilöistä ja luettelo niistä henkilöistä, jotka hallitus on erottanut tai katsonut eronneiksi maksamattomien jäsenmaksujen takia
• huhtikuun loppuun mennessä jäljennökset kevätkokouksen pöytäkirjasta ja edellisen vuoden vuosikertomuksesta
• jäsenyhdistyksen tulee muutoinkin pitää liitto tietoisena toimialueensa LVI-alan tapahtumista.

15. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jossa sääntöjen muuttamista on puoltanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamiselle on lisäksi saatava Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n hallituksen hyväksyminen.

16. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kokouksen yhtäpitävät päätökset, joissa yhdistyksen purkamista on puoltanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuita äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaan lämpö-, vesi- ja ilmastointi- tai talotekniikan edistämiseen Suomessa.

17. JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Hyväksytty xx.xx.201x