Kommentoi hallituksen esitystä energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lyhyesti

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait

 • energiatehokkuuslain
 • asunto-osakeyhtiölain
 • asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain
 • vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain
 • aravarajoituslain
 • vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain
 • asumisoikeusasunnoista annetun lain
  muuttamisesta osittain direktiivissä määritellyn mukaiseksi.

Direktiivin keskeisenä sisältönä ovat aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden kulutuksen mittauksesta ja mittaukseen perustuvasta laskutuksesta sekä loppuasiakkaalle ja loppukäyttäjälle laskutuksen yhteydessä tai muuten toimitettavista tiedoista.  Direktiivillä pyritään energiatehokkuuden parantamisen avulla saamaan aikaan ympäristöhyötyjä, parantamaan ilmanlaatua ja sen myötä kansanterveyttä, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, parantamaan energiaturvallisuutta vähentämällä riippuvuutta unionin ulkopuolelta tuotavasta energiasta, alentamaan kotitalouksien ja yritysten energiakustannuksia, lievittämään energiaköyhyyttä, parantamaan kilpailukykyä sekä lisäämään työpaikkoja ja toimintaa kaikilla talouden sektoreilla.

Laeilla pannaan osaksi täytäntöön direktiivissä määriteltyjen sähkön, kaasun, kaukolämmön ja –jäähdytyksen sekä lämpimän käyttöveden mittaamista ja laskutusta sekä niihin liittyvien tietojen antamista ja kustannusten laskuttamista koskevien artikloiden muutokset. Energiatehokkuusdirektiiviä pannaan täytäntöön myös muilla toimin, kuten valtiovallan ja eri toimijoiden välillä solmituilla energiatehokkuussopimuksilla.

Lisäksi muutoksenhakua koskevat säännökset saatetaan yhdenmukaisiksi  1.1.2020 uudistuneen lainsäädännön “oikeudenkäynnistä hallintoasioissa” kanssa. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta, sekä muutettavaksi energiatehokkuuslain 32 §:ää (muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätökseen).

Samuli Könkö Suomen LVI-liiton toiminnanjohtajaksi

Samuli Könkö aloittaa Suomen LVI-liiton toiminnanjohtajan tehtävissä 1.2.2020. Samuli siirtyy toiminnanjohtajaksi SuLVIn koulutuspäällikön tehtävistä. ”Samulin valinta uudeksi toiminnanjohtajaksi oli helppo tehdä. Samuli on tehnyt hyvää työtä koulutuspäällikkönä ja on osoittanut kyvykkyyttä ja osaamista – nyt haaste kasvaa ja uskon, että saamme nauttia hyvistä tuloksista jatkossakin”, kertoo liiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Liljeberg valinnasta.

Samuli Könkö aloittaa tehtävässä 1.2.2020.

”Minulle on aina ollut henkilökohtainen kunnia-asia olla SuLVIn jäsen”, kertoo Samuli. ”Jäsenyys on tuonut yhteisöllisyyttä ja vahvistanut ammattiylpeyttä. Näitä tunteita haluan vahvistaa jäsenistössämme.” Könkö onkin toiminut monissa eri rooleissa hieman yli kolmikymmenvuotisen jäsenyytensä aikana – sekä jäsenyhdistyksessään Forssan LVI-yhdistyksessä että alalla. Työkokemusta on kertynyt putkiasentajana, suunnittelijana, työnjohtajana, urakoinnissa, urakkalaskennassa ja myös alan opettajana. Ura on antanut kokemusta myös tehtävien haasteista. ”Loppupeleissä moni tekee näitä töitä melko yksin. Yhdistys ja liiton toiminta antavat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja saada uusia, tuoreita näkökulmia.”

Sama ajatus kantaa myös Könkön miettimissä tulevaisuudensuunnissa Suomen LVI-liitolle. ”Yhdessä. Toimintamme ei voi olla yksinpeluuta, vaan joukkueena etenemistä. Liiton merkittävä rooli asetusten ja direktiivien valmistelussa on yhä tärkeä jatkossakin, mutta muita haasteitamme on kampitettava yhteistyössä. Esimerkiksi liiton tunnettuus ei ole mikään itsestäänselvyys ja meidän on parannettava näkyvyyttämme”, Samuli pohtii.

Hosumaan hän ei tahdo lähteä. ”Nyt otetaan tilanne haltuun ja lähdetään etenemään hallitusti. Olemassa oleva strategiamme on hyvä pohja, siitä viilataan selkeät viitat tekemisille seuraavien vuosien ajaksi. Tässäkin joukkuepeli korostuu – ei näitä asioita pysty yksin liitto, yhdistys tai ihminen hoitamaan.

Kommentoi ohje-ehdotusta rakennusten savunhallinnasta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapidosta

Kommentoi ohje-ehdotusta tällä lomakkeella 3.2.2020 mennessä.

Ohje-ehdotus rakennusten savunhallinnasta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapidosta (pdf)

Lyhyesti

Ohjekorttiehdotuksessa käsitellään rakennusten savunhallintaa, siihen liittyviä laitteistoja ja niiden ylläpitoa. Ohje on tarkoitettu rakennusten ylläpidosta vastaaville tahoille.

Rakennuksen savunhallinnan tarkoituksena on henkilöiden turvallisen poistumisen turvaaminen palotilanteessa, pelastushenkilöstön pelastus- ja sammutustyön helpottaminen sekä omaisuus- ja ympäristövahinkojen vähentäminen. Savunhallinta käsittää turvalliset poistumisreitit, passiiviset rakenteelliset järjestelyt kuten palo-osastoinnin, savulohkot ja -sulut sekä aktiiviset tekniset järjestelmät kuten savunpoisto- ja sammutuslaitteet. Savunhallinnan luotettava toiminta lainsäädännön edellyttämällä tavalla turvataan savunhallintalaitteistojen asianmukaisella ja säännöllisellä tarkastuksella ja ylläpidolla.

Ohjekortissa kuvataan rakennuksen savunhallinnan toimintaperiaatteet ja huomioon otettavat asiat erityisesti savunpoistolaitteistojen huollon suunnittelussa ja ylläpidossa.

Ohjekortissa ei käsitellä paineistukseen ja suuntapainepuhallukseen liittyvien laitteiden ylläpitoa eikä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen erityismenettelyyn liittyvien savunpoistolaitteistojen ylläpitoa, joka on järjestettävä kohdekohtaisesti
riskinarviointiin perustuen.

Alkuperäinen lausuntopyyntö

Säätiö LVY:n apurahat haettavissa

Apurahaa voi anoa LVI-talotekniikkaan liittyvään tutkimukseen, väitöskirjan, diplomityön tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten. Tutkimuksella tulee olla merkitystä LVI-talotekniikan koulutukseen tai käytännön suunnittelu- ja toteutusratkaisujen uudistamiseen.

Apurahaa voi anoa myös alan toiminnan kehittämiseen. Yleishyödyllinen toiminta voi parantaa alan kiinnostavuutta koulutusalana tai kehittää alan asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa.

Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää projektisuunnitelman, aikataulun ja haettavan apurahan määrän. Hakemuksille ei ole erikseen määriteltyä ajankohtaa, eli apurahahakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Lisätietoja saatiolvy.sulvi.fi tai sähköpostitse sulvi(at)sulvi.fi.

Hakemukset käsitellään säätiön hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu noin kolmen kuukauden välein.

Tue alan kehittämistä ja opiskelua Säätiö LVYn kautta

Säätiö LVY sr ottaa vastaan sen toimintaa tukevia avustuksia ja lahjoituksia, kunhan näihin ei liity ehtoja, joiden säätiön hallitus katsoo olevan ristiriidassa säätiön etujen ja tarkoituksen kanssa. Vastaanotetut avustukset on hoidettava niiden sääntöjen sekä lahjoittajien mahdollisesti antamien erikoismääräysten mukaisesti. Ellei säätiön saaman omaisuuden hoidosta ole mitään erikoismääräyksiä, liitetään se, samoin kuin säätiön peruspääoma ja muukin omaisuuden tuotto, säätiön käyttörahastoon. Lisäksi edellytetään, että säätiön varat on sijoitettava turvaavasti korkoa tuottavasti. Säätiö voi omistaa myös kiinteätä omaisuutta.

Säätiö LVY sr on Savo-Karjalan yritysverotoimiston päätöksellä nimetty vähennyskelpoisen rahoituslahjan saajaksi. Päätös on voimassa vuosina 2017-2021.

Toinen yhteisö, joka tekee Säätiö LVY sr:lle vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, saa vähentää tulostaan verotuksessa. Lahjoituksella voi myös onnitella juhlivaa henkilöä, yritystä tai yhteisöä. Omana merkkipäivänä voi myös ohjata onnittelut säätiön toiminnan tukemiseen. Tarkemmat tiedot saa säätiön asiamieheltä, Suomen LVI-liitto SuLVI ry:ltä.

Säätiön organisaatio

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa viisijäseninen hallitus. Kolme hallituksen jäsentä edustaa Suomen LVI-liitto SuLVI ry:tä, yksi jäsen edustaa LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:tä ja yksi jäsen Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry:tä. Lisäksi hallituksella on ulkopuolinen sihteeri/varainhoitaja.

Säätiö LVY sr historia

Säätiön perustaja Karl Viktor Lindholm syntyi Pietarissa 24.7.1879 ja valmistui diplomi-insinööriksi Polyteknillisestä Opistosta vuonna 1902. Lindholm toimi Keskuslämpö Oy:n toimitusjohtajana vuonna 1953, kun Lämpö- ja Vesijohtoteknikkojen Yhdistys ry (nykyinen Suomen LVI-liitto SuLVI ry) perusti maaliskuun 5. päivänä teknisen tutkimustyön tukemiseksi Säätiö L.V.Y. -nimisen säätiön.

K.V. Lindholm lahjoitti säätiön peruspääoman 100 000 markkaa. Perustamiskirjan allekirjoittajina olivat tuon ajan alan vaikuttajat: G. Granden, J. Saarto, V. Apari, P. Witikainen ja I. Aspiala.

Onnea ja menestystä vuodelle 2020!

Suomen LVI-liitto starttaa vuoden Korjausrakentamisen messuilla, jossa julkistamme yhdessä muiden alan keskeisten järjestöjen kanssa valitun Vuoden putkiremontti -kilpailun voittajan. Palkitsemalla onnistuneen työn haluamme nostaa esiin hankkeita, joissa on kehitetty yhteistyössä toimintatapoja ja menetelmiä asiakaskeskeisten ja kustannustehokkaiden putkiremonttien puolesta. Tavoite on myös kannustaa taloyhtiöitä remonttien käynnistämiseen ajallaan ja alaa entistä parempiin suorituksiin.

2020 on Suomen LVI-liitolle juhlavuosi

Suomen LVI-liiton voidaan katsoa saaneen alkunsa vuonna 1930, kun DI Usko Pöysälä kutsui yksitoista alan miestä keskustelemaan hankkeesta. Perustettiin Lämpö- ja Vesijohtoteknikkojen Kerho. Kerhon kokoukset tarjosivat jäsenille haluttua ammattitietoa, jota maassa ei silloin ollut kahta saksankielistä oppikirjaa enempää. Kerho myös tarjosi monille ensi kertaa tilaisuuden keskustella työhön liittyvistä asioista työpaikan ulkopuolella. Lämpö- ja Vesijohtoteknikkojen Yhdistys ry:stä tuli sittemmin  Suomen LVI-liitto SuLVI ry, joka puolestaan perusti maaliskuun 5. päivänä 1953 teknisen tutkimustyön tukemiseksi ”Säätiö L.V.Y.” -nimisen säätiön. Näin vuoden alussa haluammekin jälleen muistuttaa apurahojen hakemisesta.

SuLVI 90-vuotisjuhlat

Vuoden 2020 kohokohta on kesäkuun juhlat, johon toivomme mahdollisimman monta osallistujaa!  Illan aikana Aava & Bangin luova johtaja, omaperäisestä näkökulmasta, räjähtävästä energiasta ja ylitsepursuavasta huumorista kiitosta saanut Kuolleistaherättäjä Mikko Kalliola herättelee ajatuksia ja kutkuttelee nauruhermoja, taikuri Thomas Temple hämmästyttää ja Karoliina Kallio yhtyeineen viihdyttää LVI-alan ammattilaisia.

Suomen LVI-liiton henkilöjäsenille illalliskortit ovat etuhintaisia ja henkilöjäsenen avec osallistuu myös etuhintaan. Juhlaa sponsoroivat yritykset näkyvät jokaiselle juhlijalle muistoksi kuvattavassa kuvassa tai onnitteluissa, jotka julkaistaan Talotekniikka-lehden välissä juhlaliitteessä – oman valinnan mukaan, jokaiselle löytyy sopiva kattaus yhteisessä juhlassamme!

Illalliskorttien, yrityspöytien ja onnitteluiden tilaukset SuLVI90-sivustolla.

Vuoden innovatiivinen LVI-suunnittelija -kilpailun hakuaika tammikuun loppuun

Suomen LVI-liitto, Talotekniikka-lehti ja Unidrain palkitsevat työssään ansioituneen, ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja ehdottavan ja kokeilevan LVI-suunnittelijan upealla opintomatkalla Tanskaan ja Unidrainin uuteen pääkonttoriin lähelle Kööpenhaminaa.

Voittaja julkistetaan SuLVIn suunnittelijapäivässä 12.2.2020. Kilpailuhakemus ja lisätiedot – hakuaika päättyy 31.1.2020. Muista myös ostaa tiimillesi edullinen ryhmälippu suunnittelijapäivään.

 

Mahtava vuosi edessämme, menestystä kaikille vuoteen 2020!

Kommenttipyyntö vesikalusteiden merkintään

Ympäristöministeriö kommenttejanne keskustelupaperissa (discussion note taps and showers, pdf) esitettyihin kysymyksiin:

 1. Does the Consultation Forum agree with the conclusions drawn from the 2014 MEErP preparatory study on taps and showers, including the 2019 follow-up study?
 2. Does the Consultation Forum have a preference at this stage between the different options discussed in this paper?
  • Mandatory water and energy label under the Energy Labelling Regulation
  • Voluntary Agreement under the Ecodesign Directive, including information on the maximum water flow and energy used in the form of a label
  • No policy intervention (possible development of an industry-led unified label)
 3. Does the Consultation Forum agree that a standardisation request to European standardisation organisations on functionality testing should be prepared?

Lisäksi kommentteja pyydetään ehdotukseen vapaaehtoisesta merkintää koskevasta sopimuksesta (Proposal Unified Water label, pdf) ja standardisointipyyntöjä koskeviin luonnoksiin: draft Standardisation request taps showers ANNEXES (pdf) ja draft Standardisation_request-Taps and showersrev (pdf).

Esitetty sopimus olisi vaihtoehto EU:n ekosuunnitteludirektiivin ja/tai energiamerkintäasetuksen mukaisille säädöksille.

Komission teettämän selvityshankkeen dokumentit 

EU:n jäsenmaat voivat toimittaa kirjallisia kommentteja 17.1.2020 asti. Lähetä kommenttisi 16.12.2019 mennessä ympäristöministeriöön sähköpostiosoitteeseen pekka.kalliomaki(at)ym.fi .

Konsultaatiofoorumin jälkeen toimitettavat kommentit pyydetään 13.1.2020 mennessä samaan osoitteeseen. Tiedustelut sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen tai puhelimitse Pekka Kalliomäki/YM puh. 050-572 6359.

Arvoa yhteistoimintajäsenelle

ARVO-hanketta ovat käynnistämässä Jyväskylän yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja rakennusten optimaaliseen käyttöön ja elinkaaren hallintaan uuden teknologian avulla.

Metropolian teknologiapäällikkö Jarmo Tuppurainen kertoi syyskuun aamiaistapaamisessa Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsenille ja yhteistyökumppaneille RFID-teknologiapohjaisista passiiviantureista rakennekosteuden mittaamisessa. Passiivianturointi rakennuskosteuden mittaamisessa on yksi ARVO-hankkeen osa-alueista.

Myös VILPE Oy:n toimitusjohtajana vuoden 2020 alussa aloittava Tuomas Saikkonen osallistui aamiaistilaisuuteen. ”Olimme jonkin verran keskustelleet jo aiemmin tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä ja aamiaistilaisuuden jälkeen teimme hyvin nopeasti päätöksen osallistua hankkeeseen”, kertoo Saikkonen. Ketteryys on perheyrityksen yksi etu, tarvittaessa investointipäätöksiä voi tehdä nopeastikin. ”Katsoimme, että ARVO-hanke on juuri sitä, mihin VILPE haluaa tuotekehityksessään panostaa. Aluksi pohdimme osallistumista omalla osa-alueella, mutta päädyimme lopulta tukemaan hankekokonaisuutta.”

Hanke yhdistää rakentamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja IT-alan sekä uusimman IoT-teknologian

”Hankehakemus jätettiin Business Finlandiin 4. joulukuuta”, kertoo Tuppurainen. ” Tutkimusosapuolten (Metropolia, Haaga-Helia, HAMK, Jyväskylän yliopisto) lisäksi rinnakkaishankkeilla lähtee mukaan kuusi yritystä: kolme isoa rakennusliikettä, talotekniikkatoimittaja ja pari pientä softataloa. Lisäksi työpanoksella, materiaalituella ja rahallisella panoksella on mukana 12 toimijaa. Eli kaiken kaikkiaan hankkeessa on iso yrityskonsortio, ja suhtaudun varsin toiveikkaasti hakemuksen läpimenoon.”
ARVO-tutkimushanke yhdistää rakentamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja IT-alan sekä uusimman IoT-teknologian. Hanke luo käytäntöjä, joilla suunnittelun ja rakentamisen tieto sekä käyttötiedot integroidaan yhteen kiinteistöjen arvon, terveellisyyden, käyttöturvallisuuden ja -tehokkuuden optimoimiseksi. Työn tulokset muokataan palvelukonseptiksi.

Yhdessä toimien saamme enemmän aikaan

Tuomas Saikkonen haluaa myös omalla, henkilökohtaisella panoksella osallistua toimialansa kehittämiseen. Muun muassa Muoviteollisuus ry:n hallituksen jäsenenä hän katsoo, että monipuolinen verkostoituminen on erittäin tärkeää. ”On tärkeää ymmärtää mitä toimialalla ajatellaan, pysyä alan kehityksestä ja lainsäädännöstä perillä. Olen kiinnostunut myös Suomen LVI-liiton luottamustehtävistä.”

VILPEn yhteistoimintajäsenyydelle hän asettaa selkeät tavoitteet: ”Haluamme rekrytoida meille nuorta talenttia – siis tulevaisuuden innovatiivisia osaajia – ja siksi rakentaa vahvan, positiivisen työnantajabrändin. Suomen LVI-liiton yhteisoimintajäsenyys on osa sitä.”

 

Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsenyys on osaamista ja kohtaamisia. VILPE on Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsen.

Haemme uutta toiminnanjohtajaa

 

Edellisen toiminnanjohtajamme siirtyessä uusiin tehtäviin haemme TOIMINNANJOHTAJAA johtamaan liiton toimintaa ja edistämään LVI-tekniikan tunnettuutta maassamme.

Tehtäviäsi ovat johtaa hallituksen työparina liiton toimintaa, vahvistaa liiton asemaa yhteiskunnallisena toimijana, vastata liiton taloushallinnosta ja toimia esimiehenä toimiston henkilöstölle. Työ edellyttää yhteydenpitoa paikallisiin jäsenyhdistyksiin ja siihen liittyen myös valmiutta matkustaa. Pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä tarvitaan englannin kielen taitoa, muu kielitaito luetaan eduksi.

Edellytämme LVI-tekniikan ja taloushallinnon ymmärrystä. Lisäksi toivomme sinulta hyviä ihmissuhdetaitoja, kykyä johtaa asiantuntijaorganisaatiota ja että ymmärrät hyvän, vuorovaikutuksellisen henkilöstöjohtamisen merkityksen.

Arvostamme aitoa paloa ja näkemystä kehittää liiton toimintaa yhä paremmin jäseniämme palvelevaksi sekä keskeisten sidosryhmien tuntemusta. Ja jos on tämän lisäksi olet ehtinyt kerätä kokemusta myynnin ja markkinoinnin saralta, järjestöalalta ja tunnet energiatekniikkaakin, olemme täysin myytyjä.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian ja haku avoinna ja voimassa kunnes sopiva henkilö on löydetty. Tehtävä on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva. Työsopimuksessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tehtävästä kertoo lisää hallituksen puheenjohtaja Mikko Liljeberg, joka vastaa toimistoaikoina numerosta 040 826 3500.
Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen pyydämme osoitteeseen mikko.liljeberg(at)komfovent.com.

 

Suomen LVI-liitto SuLVI ry tarjoaa jäsenyhdistystensä jäsenille oman ammattitaitonsa kehittämistä koulutuksilla ja pätevöitymispalveluilla. Olemme LVI-alan ammattilaisten verkosto, jonka jäsenenä saa uusimmat uutiset ja vaikuttaa alan kehittymiseen. Jäsenyhdistyksen jäsenenä tutustuu myös oman alueensa ammattilaisiin ja liiton kautta tulevat tutuksi koko Suomen alan kärkitekijät.

Tuemme alan kehitystä ja tutkimustyötä Säätiö LVY:n kautta. Kokoamme jäsentemme kommentit alan säätelyn ja oppaiden lausuntopyyntöihin. Osallistumme alan kannalta merkittäviin kehittämishankkeisiin ja toimimme läheisessä yhteistyössä alan sekä kotimaisten että ulkomaisten organisaatioiden kanssa, tavoitteenamme varmistaa talotekniikan arvostettu huippuosaaminen Suomessa.

Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Isto Hietanen jättää tehtävänsä

Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Isto Hietanen on irtisanoutunut työ- ja luottamustehtävistään. ”Luonnollisesti on harmi, että menetämme erittäin pätevän toiminnanjohtajan näin pian. Isto ehti tehtävässään uudistaa ja kehittää SuLVIn tapaa toimia hallituksen toivomaan suuntaan”, kertoo Mikko Liljeberg, Suomen LVI-liiton hallituksen puheenjohtaja. ”Ymmärrämme kuitenkin hyvin, että Istolle työelämässä nyt avautunut mahdollisuus on sellainen, johon hän haluaa panostaa.”

Uuden toiminnanjohtajan rekrytointi avataan mahdollisimman pian ja kysymyksiin tehtävästä vastaa Mikko Liljeberg p. +358 40 8263500 tai mikko.liljeberg(at)komfovent.fi

Vuoden innovatiivinen LVI-suunnittelija palkitaan opintomatkalla Tanskaan

Kilpailun palkintona on kahden päivän opintomatka Tanskaan. Palkintoon kuuluvat meno-paluulennot, majoitus ja voittajalle järjestetty kiinnostava matkaohjelma. Unidrain Oy sopii voittajan kanssa matkan päivämäärät.

Unidrain, Suomen LVI-liitto ja Talotekniikka-lehti palkitsevat työssään ansioituneen, ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja ehdottavan ja kokeilevan LVI-suunnittelijan upealla opintomatkalla Tanskaan ja Unidrainin uuteen pääkonttoriin lähelle Kööpenhaminaa.

”Tanska on tunnettu innovatiivisista, uusia ratkaisuja tarjoavista tuotteista kuten Lego, Bang&Olufsen, Unidrain ja niin edelleen. Tanskassa on mahdollisuus tutustua hyvin moderneihin ja erikoisiinkin rakennushankkeisiin”, kertoo Thomas Granberg Unidrainilta.

Suomen LVI-liitto ja Talotekniikka-lehti ovat palkinneet aiemmin Vuoden nuorta LVI-suunnittelijaa. ”Halusimme siirtää painopistettä nuoresta työiästä kohti kykyä suunnitella ratkaisukeskeisesti, innovatiivisesti. Vuoden 2018 alussa voimaan tulleet asetukset toivat lisää vapautta suunnitteluun, joten siltäkin osin oli hyvä aika uudistaa kilpailun kriteereitä”, jatkaa Suomen LVI-liiton Samuli Könkö.

Voittaja julkistetaan SuLVIn suunnittelijapäivässä 12.2.2020. Hakuaika 1.12.2019 – 31.1.2020. Kilpailuhakemus ja lisätiedot osoitteessa sulvi.fi/sulvinsuunnittelijapaiva ja  unidrain.fi/unidrain-vuodenlvisuunnittelija.

 

Päivitetty verkko-osoitetta 9.1.2020.