Kommentoi rakennuksen digitaalista turvallisuutta käsitteleviä ohje-ehdotuksia

Kommentoi tällä lomakkeella 2.12.2019 mennessä.

Lähetä kommenttisi verkkolomakkeen kautta määräaikaan mennessä. Kommentin ei tarvitse olla virkakielellä laadittu tai valmista säädöstekstiä. Liiton asiantuntija kokoaa jäsenten kommentit lausunnoksi ja toimittaa ne oikein muotoiltuna, yhteisenä lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

Rakennusten digitaalinen turvallisuus RTS 19:50 Suunnittelijoiden ohje

Ohjeessa käsitellään rakennushankkeen (uudis-, muutos- tai korjausrakentamisen) suunnittelijoiden kannalta niitä talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Ohjeessa esitetään myös keinoja talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuusriskien hallintaan. Ohje tarkoitettu rakennushankkeeseen osallistuville suunnittelijoille.

Digitalisaation laajempi hyödyntäminen mahdollistaa mm. uusia energia-aktiviteetteja, kuten kysyntä- ja kulutusjoustot, sekä kiinteistönpidossa enemmän mittaustietoon kuin kalenteriin ja aistinvaraisiin havaintoihin perustuvan huolto- ja saneerausohjelman. Digitalisaatiota hyödyntämällä on mahdollisuus säästää elinkaarikustannuksissa, jakaa käyttökustannukset oikeudenmukaisemmin sekä pienentää kiinteistöstä aiheutuvia ympäristöja ilmastovaikutuksia. Digitalisaation hyödyt ovat merkittävät suhteessa
sen vaatimiin investointeihin.

Talotekniikkaan liittyvien eri palvelujen, toimintojen sekä tietojen suhteen noudatetaan digiturvallisuudesta annettua lainsäädäntöä sekä ohjeistusta ja niissä käytetään asianmukaisia turvamekanismeja. Osa tiedoista on yksityisyyden suojaan kuuluvia ja osa järjestelmistä on turvallisuuden ja omaisuuden suojan kannalta jopa kriittisiä. Talotekniikan digiturvallisuuden laiminlyönnit voivat myös lisätä kiinteistöjen omistajien ja niiden  hallinnosta vastaavien riskiä joutua taloudellisesti vastuuseen.

Talotekniikan digiturvallisuus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, tietoturvaan, tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen. Näiden asianmukainen hoitaminen voi olla myös positiivinen riski ja parantaa kiinteistön arvoa ja arvostusta sekä tuottoa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on määritettävä kiinteistölle tai sen osille talotekniikka järjestelmien suojauksen tasot (DT1–4) suunniteltujen käyttötarkoitusten mukaisesti ja huolehdittava suositusten toteutumisesta. Tilaajan on otettava kantaa myös hankkeen suunnitelmatietojen käsittelyn tietoturvavaatimuksiin ja käytäntöihin. Digiturvatason lisäksi on tietosuojasäännösten vuoksi päätettävä, millä perusteilla mahdolliset tila-, huone- ja huoneistokohtaiset olosuhdetiedot rekisteröidään kiinteistönpidon tarpeisiin, jos niitä ylipäätään kerätään.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän apuna olevien suunnittelijoiden tehtävänä on löytää ne tekniset ja toiminnalliset ratkaisut, jotka toteuttavat tilaajan määrittämät taloteknisen suojauksen tasot sinä elinkaaren aikana, joka tavoitteena on huomioiden järjestelmien ja komponenttien tyypilliset elinkaaret. Rakennuksen elinkaaressa käytönaikaisen kiinteistönpidon tehtävänä on ylläpitää määritettyjä talotekniikan suojaustasoja huolehtimalla laitteiden, järjestelmien ja sopimusten ajantasaisuudesta sekä kiinteistönhuoltohenkilöstön osaamisesta poikkeamien käsittelyssä ja tietosuojan ja -turvallisuuden noudattamisessa.

RTS 19:50 ohjekorttiluonnos
Liite 1
Liite 2

Rakennusten digitaalinen turvallisuus RTS 19:51 Kiinteistönpidon ohje

Digitalisaation laajempi hyödyntäminen mahdollistaa mm. uusia energiaaktiviteetteja, kuten kysyntä- ja kulutusjoustot, sekä kiinteistönpidossa enemmän mittaustietoon kuin kalenteriin ja aistinvaraisiin havaintoihin perustuvan huolto- ja saneerausohjelman. Digitalisaatiota hyödyntämällä on mahdollisuus säästää elinkaarikustannuksissa, jakaa käyttökustannukset oikeudenmukaisemmin sekä pienentää kiinteistöstä aiheutuvia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Digitalisaation hyödyt ovat merkittävät suhteessa sen vaatimiin investointeihin.

Talotekniikkaan liittyvien eri palvelujen, toimintojen sekä tietojen suhteen noudatetaan digiturvallisuudesta annettua lainsäädäntöä sekä ohjeistusta ja niissä käytetään asianmukaisia turvamekanismeja. Osa tiedoista on yksityisyyden suojaan kuuluvia ja osa järjestelmistä on turvallisuuden ja omaisuuden suojan kannalta jopa kriittisiä. Talotekniikan digiturvallisuuden laiminlyönnit voivat myös lisätä kiinteistöjen omistajien ja niiden hallinnosta vastaavien riskiä joutua taloudellisesti vastuuseen.

Talotekniikan digiturvallisuus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, tietoturvaan, tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen. Näiden asianmukainen hoitaminen voi olla myös positiivinen riski ja parantaa kiinteistön arvoa ja arvostusta sekä tuottoa.

Rakennuksen talotekniikkajärjestelmien digitaalinen turvallisuus on omistajan vastuulla. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on määrittää kiinteistölle tai sen osille talotekniikan suojauksen tasot (DT1–4) suunniteltujen käyttötarkoitusten mukaisesti ja huolehdittava niiden toteutumisesta. On myös otettava kantaa hankkeen suunnitelmatietojen käsittelyn tietoturvavaatimuksiin ja käytäntöihin. Digitaalisen turvallisuustason lisäksi on tietosuojasäännösten vuoksi päätettävä, millä perusteilla mahdolliset tila-, huone- ja huoneistokohtaiset olosuhdetiedot rekisteröidään kiinteistönpidon tarpeisiin, jos niitä ylipäätään kerätään.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän apuna olevien suunnittelijoiden tehtävänä on löytää ne tekniset ja toiminnalliset ratkaisut, jotka mahdollistavat määritellyt taloteknisen suojauksen tasot sinä elinkaaren aikana, joka tavoitteena on huomioiden järjestelmien ja komponenttien tyypilliset elinkaaret.

Rakennuksen elinkaaressa käytönaikaisen kiinteistönpidon tehtävänä on ylläpitää määritettyjä talotekniikan suojaustasoja huolehtimalla laitteiden, järjestelmien ja sopimusten ajantasaisuudesta sekä kiinteistönhuoltohenkilöstön osaamisesta poikkeamien käsittelyssä ja tietosuojan ja -turvallisuuden noudattamisessa.

RTS 19:51 ohjekorttiluonnos

Oheisaineisto

Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Tilaajan ohje
Rakennusten digitaalinen turvallisuus_Liite_1_DT_taulukko (Excel)
Digitaalinen turvallisuus tilaajan ohje Liite 2

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi