Kommentoi ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö kysyy kommentteja ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta. Kaikki kommenttipyynnöt ovat nähtävissä Lausuntopalvelussa.

Kommentoi ehdotusta tällä lomakkeella 31.12.2020 mennessä ja me kokoamme teidän jäsenten yhteiseksi lausunnoksi.

Asetuksen taustalla

Muutosdirektiivi edellyttää kattavaa ja yksityiskohtaista kansallista sääntelyä siitä, miten ja kuinka usein lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden kulutuksesta laskutetaan ja mitä tietoja loppuasiakkaalle ja loppukäyttäjälle on laskutuksesta ja kulutuksesta toimitettava. Jo säädetyillä laeilla on pantu nämä vaatimukset osittain täytäntöön, mutta myös asetustasoinen sääntely on tarpeen.

Asetusehdotuksen tavoitteena on, paitsi varmistaa energiatehokkuusdirektiivin riittävä täytäntöönpano Suomen osalta, myös parantaa energian ja veden käyttäjien omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia. Viime kädessä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen ja muun ympäristökuormituksen pienentäminen energian- ja vedenkulutuksen pienentyessä.

 

Nykylainsäädäntö ei sisällä säännöksiä lämmityksen ja jäähdytyksen kustannusten jakamisesta, joten niitä koskeva tässä ehdotettu sääntely on kokonaisuudessaan uutta.

Asumista koskevassa lainsäädännössä ei ennen muutosdirektiivin täytäntöönpanoa ole ollut nimenomaisia säännöksiä vesimaksuvastikkeesta tai muusta korvauksesta eikä veden kulutus- ja laskutustiedoista.

perustelumuistio_luonnos.docx –

Asetusluonnos.docx –

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi