Talotekniikka-, rakentamisen ja kiinteistöalan organisaatiot

Talotekniikka-, rakentamisen ja kiinteistöalan organisaatiot

 • Aurinkoteknillinen yhdistys ry – Aurinkoteknillinen yhdistys ry edistää aurinkoenergian käyttöä Suomessa
 • Energiateollisuus -Energiateollisuus ry (ET) edistää pitkäjänteistä energia- ja ilmastopolitiikkaa
 • FINVAC – on SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn yhteistyöyhdistys
 • FISE Oy –  toteaa lakiin ja täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohtajien sekä muiden asiantuntijoiden pätevyyksiä
 • Green Building Council Finland – kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti
 • Hengitysliitto HeLI ry – on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää, jotta meidän kaikkien olisi helpompi hengittää
 • KIRA-foorumi, Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi – Neljätoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumin
 • LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry –  LVI-asennusalan toimiala-ja työnantajajärjestö
 • Lämmitysenergia Yhdistys ry – lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö
 • Motiva Oy – Motiva-konserni tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.
 • Nuohousalan Keskusliitto – Nuohoojat.fi – Liiton varsinaisia jäseniä ovat yksityisyrittäjinä toimivat nuohoojat
 • Rakentamisen Laatu RALA ry – RALA edistää suomalaisen rakentamisen laatua. Taustalla on 15 kiinteistö- ja rakennusalan järjestöä. Tavoitteena on luoda rakentamiseen lähtökohdat, jotka johtavat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen
 • Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry – ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto
 • Rakennusteollisuus RT ry – Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten, teknisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja
 • Rakennustietosäätiö RTS – Rakennustieto on rakennusalan täyden palvelun tieto- ja mediatalo, joka edistää hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä infra-alan tiedon tuottajana ja välittäjänä suunnittelusta ylläpitoon asti
 • Rakli ry –  Jäsenet ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia. RAKLIn toimialat ovat asunnot, toimitilat sekä yhdyskunta ja infra
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA – Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta
 • Sisäilmayhdistys – on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä
 • Suomen Kiinteistöliitto – on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntija. Kiinteistöliittoon kuuluu asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, asuinvuokratalojen omistajia sekä vuokranantajia
 • Suomen Kylmäyhdistys ry – on kylmätekniikan parissa työskentelevien ihmisten muodostama aatteellinen henkilöyhdistys
 • Suomen Lähienergialiitto ry – Lähienergialiiton tavoitteena on tehdä uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja älykkäästä energian käytöstä suomalaisille mahdollisimman vaivatonta
 • Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry – Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on turvallisuuden yleishyödyllinen ja riippumaton asiantuntija
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL – Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa
 • Suomen Tuulivoimayhdistys ry – Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö
 • Suomen vesilaitosyhdistys ry – Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltoalan yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä
 • Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry – SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö
 • Sähkötieto ry – Sähkötieto ry on sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä suunnittelevien-, urakoivien-, tarkastavien-, kunnossapitävien- ja rakennuttavien piirien yhteistyöelin
 • Talotekninen teollisuus ja kauppa – Talteka on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita. Se on yksi Rakennusteollisuus ry:n toimialoista ja sen jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat.
 • Tavarantarkastajayhdistys HTT ry – Tavarantarkastajayhdistys HTT ry on Keskuskauppakamarin hyväksymien tavarantarkastajien (HTT) yhdistys
 • Vesiyhdistys ry – Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä ja levittää tietoa hydrologian, limnologian, vesiekologian, kalatalouden, vesihuollon, vesirakentamisen, vesiensuojelun, vesienkäytön ja vesilainsäädännön aloilla
 • Vesi- ja viemärilaitosyhdistys – Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninä on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta
 • VSF – VVS Föreningen i Finland rf – har som sitt huvudsakliga ändamål att verka till förmån för den vvs-tekniska utvecklingen i vårt land
 • VTT – Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy – on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista, joka tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille

Ministeriöt, viranomaispalvelut ja virastot

 • YM Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua
 • STM Sosiaali- ja terveysministeriö – Ministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta
 • TEM Työ- ja elinkeinoministeriö -Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa. TEM:n tehtävä on edistää kasvua ja työllisyyttä.
 • Business Finland -tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita
 • Tukes – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto – valvoo tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukesin hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi TEM sekä LVM, MMM, SM, STM ja YM ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan
 • ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan
 • Energiavirasto – Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävämme toteutamme valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumista
 • Kuluttajavirasto – Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) turvaa markkinoiden toimivuutta. Kilpailuvalvonta poistaa markkinoilta kilpailun esteitä, jolloin kuluttajille on tarjolla kilpailevia vaihtoehtoja. Kuluttajansuoja puolestaan huolehtii siitä, että kuluttajilla on käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot valintojen tekemiseksi ja että yritysten markkinoinnissa ja asiakassuhteissa käyttämät menettelyt ovat asianmukaisia ja sopimusehdot kohtuullisia.
 • Museovirasto – Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen
 • Suomen ympäristökeskus SYKE – SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Tärkein tehtävämme on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön
 • STUK Säteilyturvakeskus – Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävä on taata säteilyturvallisuus Suomessa

Julkiset hankinnat HILMA – HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

Lehdet

Kansainväliset organisaatiot

ASHRAE
The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

BUILD UP
The European portal for energy efficiency in buildings established by European Commission

REHVA
Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations

SCANVAC
Scandinavian Federation of Heating, Ventilation and Sanitary Engineering Associations in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

DANVAK
Dansk Selskab for Varme- og Klimateknik

NORVAK
Norsk VVS Energi- og miljöteknisk Forening

SWEDVAC
Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) – Swedish society of HVAC Engineers

EKVÜ
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus