Vastauksia SuLVIn suunnittelijapäivässä esitettyihin kysymyksiin

SuLVIn suunnittelijapäivässä keskitytään jokaista LVI-suunnittelijaa koskeviin ajankohtaisiin asioihin, käytännön kautta. Aamupäivän aikana Ari Järvinen (HVK/Digipooli), kertoi työn alla olevasta rakennusten digiturvallisuusohjeistosta, LVI-tekniikan professori Risto Kosonen käsitteli puheenvuorossaan nZEB- talotekniikan mahdollisuuksia kustannusoptimoinnissa ja energiatuotannon päästöjen vähentämisessä, ja Mirja Tiitinen (Energiateollisuus ry) kertoi kiinteistön hukkalämmön myynnistä energiayhtiölle.

Totuttuun tapaan yleisön oli mahdollista esittää luennoitsijoille kysymyksiä viestiseinän kautta. Julkaisemme nyt Ari Järviselle, Risto Kososelle ja Mirja Tiitiselle yleisön esittämät kysymykset ja heidän antamansa vastaukset niihin. Katso myös SuLVIn suunnittelijapäivän esitykset. Seuraava SuLVIn suunnittelijapäivä järjestetään 12.2.2020!

Rakennusten digiturvallisuusohjeisto, Ari Järvinen, HVK/Digipooli

Ottaako ohjeisto kantaa datan omistajuus kysymykseen? Eli kuka omistaa (tai kenen pitäisi omistaa) kiinteistöistä kerättävän datan?

Ari Järvinen, Huoltovarmuuskeskus ja Digipooli: Digiturvallisuus on huomioitava kaikissa järjestelmissä.

Jos missään muualla tai muussa hankkeessa ei ole määritetty datan omistajuutta, niin asiaa tultaneen lähestymään niistä lähtökohdista, joiden mukaan kiinteistönpidossa tarpeelliseksi katsottavan tiedon tallentaminen perustuu kiinteistön omistajan oikeutettuun etuun, ja että muodostuva rekisteri on henkilörekisteri. Rekisteröidyn oikeudet tai niiden osittainen rajoittaminen (nk. unohdetuksi tuleminen) ovat tekijöitä, jotka on käsiteltävä huolella. Juridisesti haastava asia.

Rakennuksen digiturvallisuuden tasot 1-4, missä määritellään? Ei vielä julkaistu? muutama sana mitä voisi olla?

Tässä hieman siitä, minkälaiset ylätason määritelmät voisivat olla:
Perussuojaus (DT1) matalille riskeille
Tähän tasoon kuuluvien kiinteistöjen ja rakennushankkeiden digiturvallisuuden toimenpiteet ovat yksinkertaisia ja niillä pyritään saamaan aikaan riittäväksi arvioitava turvallisuus kohteissa, joiden turvallisuuden suhteen ei erityisiä vaatimuksia ole esitetty.
Perussuojaus on alkuinvestoinneiltaan edullinen.

Tehostettu perussuojaus (DT2) kohtalaisille riskeille
Tähän tasoon kuuluvien kohteiden digiturvallisuutta on tehostettu perussuojausta vahvistamalla. Turvanäkökohdat huomioidaan perusteellisemmin. Tämän tason kohteissa digiturvateknisten ratkaisujen alkuinvestointikustannus on suurempi kuin perussuojauksessa, mutta tehostettu perussuojaus antaa kustannussäästöjä kohonneen turvatason, muunneltavuuden ja luotettavuuden osalta.

Erityissuojaus (DT3) korkeille riskeille
Tämän tason hankkeille on ominaista digiturvallisuuden olennainen osuus kohteen toteutuksessa. Toimenpiteet vaativat digiturvallisuuden erityistä huomiointia jo hankesuunnitteluvaiheessa. Kustannusvaikutukset sekä tekniikan aiheuttamat välilliset vaikutukset on hyväksytty hankeohjelmavaiheessa. Sovellettuna tämä taso toimii vaihtoehtona sellaisissa hankkeissa, joissa täyssuojaukseen ei kiinteistön erityisominaisuuksien tai muiden syiden vuoksi voida päästä.

Täyssuojaus (DT4) kriittisille riskeille
Täyssuojausta edellyttäviin hankkeisiin sisältyy laajamittaisia digiturvallisuusvaatimuksia ja ne kuuluvat hankkeeseen olennaisesti.

Tämän luokan toimenpiteet edellyttävät digiturvallisuuden ja sen eri elementtien korostettua huomioon ottamista ja digiturvallisuuden osuus hankkeesta on merkittävä. Suojaustoimien alkuinvestointikustannukset ovat merkittävät: tilaajalle on voitava tarjota riittävästi ratkaisuvaihtoehtoja kustannustietoineen lopullista toteutustavan valintaa varten.

Kuinka tekeillä olevassa ohjeistuksessa otetaan huomioon olemassa oleviin rakennukseen tarjottaviin palveluihin ja ratkaisuihin liittyvä digiturvallisuusvaatimus? Esim. lämmityksen etähallintapalvelut taloyhtiöille.

Uudis- ja korjausrakentamisen suhteen ei tehdä eroa, koska erona ovat lähinnä kaapelireitit yms., jotka uudiskohteessa voidaan suunnitella vapaammin. Muuten digiturvallisuuteen liittyvät riskit ja niiden hallintamahdollisuudet ovat hyvinkin yhteneviä.

Moottoriventtiilistä johto irti ja käsin ajaa auki jos rau alkaa vallattomasti ajaa venttiiliä.

Käsiohjaukselle siirtyminen on yksi keino ottaa tilanne hallintaan. Jos häiriötilanne kestää pidempään, niin esim. ao. kohteen historian perusteella luotu taulukko ulkolämpötila vs. asetusarvo helpottaa pienellä ylilämmöllä patteripiiriin ajoa.

nZEB- talotekniikan mahdollisuudet kustannusoptimoinnissa ja energiatuotannon päästöjen vähentämisessä, Risto Kosonen, LVI-tekniikan professori, Aalto-yliopisto

Mielipidettä suolaliuoksen tms. lämmön varastointi sovellutuksissa?

Risto Kosonen, LVI-tekniikan professori, Aalto-yliopisto: talotekniikalla on merkittävä rooli energiatuotannon päästöjen vähentämisessä.

Teknologioita on kehitetty viime vuosina mm. faasimuutos ja kemiallisia varastoja. Kuitenkin niiden kustannushyöty ei ole ollut vielä riittävä verrattuna vesivarastoon.
Lämmön varastointi maaperään / pohjaveden virtaukset.

Lämmitämmekö Itämerta?

Maaperän ominaisuudet vaikuttavat luonnollisesti varastoinnin hyötysuhteeseen. Maaperän ominaisuudet tulee ottaa huomioon, kun varastointiratkaisuja suunnitellaan.

Kiinteistön hukkalämmön myynti energiayhtiölle sekä kytkennät, Mirja Tiitinen, Energiateollisuus ry

Voitaisiinko kaukolämpöverkkojen avaamista edistää hallinnolliselta kannalta tekemällä lämmöntuotannon liittämiseen samanlaiset prosessit ja suunnitteluohjeistukset kuten K1 on tehty kaukolämpöön liittymiseksi?

Mirja Tiitisen (Energiateollisuus ry) puheenvuoro kirvoitti runsaasti kysymyksiä.

Keräämme ET:ssä kokemuksia toteutetuista kohteista. Kun olemme saaneet koottua tietoja ja malleja hyvistä ja toimivista käytännöistä, niitä tullaan julkaisemaan esimerkkeinä. Kaikki lisätieto on meille erittäin hyödyllistä.

Onko selvitystöitä tehty millaisia edellytyksiä kaukolämpöverkkojen lämpötilatasoja olisi nykyisellään mahdollista alentaa ilman merkittäviä muutoksia asiakkaan tai verkkojen osalta?

Suomessa ei ole tehty (tiettävästi) laajempaa selvitystä aiheesta. Etenkin Ruotsissa asiaa tutkitaan laajemmin, vaikkakin suurin tutkimuspanos on kohdistettu uusien alueiden matalalämpöjärjestelmiin. Seuraamme ruotsalaisten tutkimuksia ja hyödynnämme niitä. Asiaa toki pohditaan myös täällä meillä. Tavoitteena on pudottaa kaukolämpöverkon lämpötiloja hallitusti niin, että asiakkaille ei aiheuteta äkkinäisiä lisäkustannuksia.

Verkon avaaminen ja lämpötilatason lasku mahdollistaisi verkkojen käytön energiavarastona.

Lämmön varastointia tutkitaan ja pilotoidaan yhtiöissä. Vuorokausitason varastointi on jo monilla yhtiöillä käytössä, pitkäaikaisvarastointi odottaa vielä uutta teknologiaa. Verkon lämpötilatason lasku on pitkän aikavälin tavoite. Kaukolämpöverkon voi sanoa jo nyt olevan avoin: kolmasosa kaukolämpöyhtiöiden myymästä lämmöstä on kolmannen osapuolen tuottamaa. Kaukolämpöyhtiöt ovat sitoutuneet kartoittamaan ja mahdollisuuksien mukaan, taloudelliset, tekniset reunaehdot huomioiden, hyödyntämään kaukolämpöverkkonsa alueella tarjolla olevia ylijäämälämpöjä.

Uudet verkostokokonaisuudet (siis ensiö) kannattanee tehdä matalammalla lämpötilalla, onko arviota mikä se voisi olla?

Taloudellista kannattavuutta matalalämpöverkoille ei ole vielä löytynyt. Uudet ratkaisut ovat toistaiseksi useimmiten valitettavasti osoittautuneet sekä asiakkaalle että kaukolämpöyhtiöille perinteistä tapaa kalliimmiksi. Hukkalämpöjen hyödyntämismahdollisuus voi muuttaa tilannetta.

Miksi tämän muiden vastaavien hankkeiden markkinointi ja vaatimus asiantuntevuudesta siirretään usein LVI-suunnittelijalle? Riittääkö LVI-suunnittelijan resurssit?

Kaksisuuntaisen kaukolämpökytkennän suunnittelu rakennuksessa on LVI-suunnittelijan työtä. Rakennuttajien pitää olla valmiita maksamaan LVI-suunnittelijalle tästä lisätyöstä. Suunnittelija toki tehdään yhteistyössä kaukolämpöyhtiön kanssa, jotta ratkaisu ottaa huomioon molempien osapuolien tekniset ja taloudelliset reunaehdot.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja muutenkin energiatehokkuuden parantamiseksi olisi merkittävä vaihtoehto ydinvoimaloiden hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmössä. Joskus yli 10 v. sitten tätä selvitettiin, pitäisikö selvittää uudelleen?

Aiheesta (pienydinvoima) on valistumassa ”state-of-the art” selvitys, raportin julkaisu on maaliskuun lopussa.

Matalalämpöverkkoon syötettävä energia hajautetusti vähentää tuotantolaitoksen roolia, minkä verran, tutkittu?

Selvitetty varmasti paikallisesti kaukolämpöyhtiöissä, mutta ei koko maan kattavasti. Jokainen verkko on erilainen, joten vaikutukset ovat aina paikallisia.

Onko nettomittarointi mahdollista?

Lämpöenergiamittari tarvitaan sekä ostetulle että myydylle lämmölle erikseen: lämpöenergiamittari ei pysty mittaamaan kuin yhteen suuntaan virtaavan veden virtausta. Mahdollinen nettolaskutus on kaukolämpöyhtiöissä päätettävä asia.

Mihin Vesi tai Maa-lämpöpumppu olisi suositeltavaa liittää kaukolämpökohteessa? Paluupuoli on energiatehokkain.

Kaukolämpöjärjestelmän näkökulmasta energiatehokkainta on kytkeä asiakkaan ylijäämälämpö kaukolämmön menopuolelle. Paluupuolelle lämpöä syötettäessä ylijäämälämpö nostaaa tuotantolaitokselle palaavan kaukolämpöveden lämpötilaa, joka heikentää kaukolämpöjärjestelmän tehokkuutta: savukaasupesurin lämmöntalteenoton hyötysuhde heikkenee, yhteistuotantovoimalaitoksen sähkön tuotannon määrä pienenee, paluuputken lämpötilahäviöt kasvavat. Vaikutukset ovat kuitenkin kaukolämpöverkkokohtaisia, joten mahdollisesta kytkennästä kannattaa aina keskustella paikallisen kaukolämpöyhtiön kanssa.

Ovatko paikalliset energiayhtiöt sitoutuneet tuleviin kytkentämalleihin?

ET voi ainoastaan suositella kytkentämalleja ja toimintatapoja, jokainen kaukolämpöyhtiö tekee omat päätöksensä. Olosuhteet ovat erilaisia eri verkoissa, joten välttämättä ET:n esittämät mallit eivät kaikille ole toimivimpia. Tavoitteena on, että ET:n mallit ovat toimivia, kustannustehokkaita ja eri osapuolten hyödyt tasapuolisesti huomioivia. Tällä pyritään varmistamaan se, että mahdollisimman moni kaukolämpöyhtiö niitä hyödyntäisi.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi