Blogi Sivu 36

Väärin mitoitettu, sijoitettu tai asennettu lämpöpumppu ei vastaa koviin odotuksiin

Kiinteistön lämmitysvaihtoehtona lämpöpumppujen suosio on ollut jatkuvassa kasvussa. Siirtyminen hinnaltaan edullisempaan ja ekologisempaan vaihtoehtoon kiinnostaa monia. Väärin asuntoon mitoitettu, sijoitettu, asennettu ja käytetty lämpöpumppu saattaa kuitenkin jopa aiheuttaa ongelmia kiinteistössä.

“Lämpöpumppu hankitaan kiinteistöön isoilla odotuksilla ja lupauksilla säästöistä”, toteaa Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Tiina Strand. “Pitkällä aikavälillä vajaasti toimiva lämpöpumppu aiheuttaa epätasapainoa kiinteistössä. Kun kokonaisuutta ei ole katsottu, saattaa esimerkiksi ilmanvaihto kiinteistössä kärsiä ja aiheuttaa ongelmia”.

Usein lämpöpumpun hankinnassa unohtuu ottaa huomioon koko kiinteistön lämmitys ja ilmanvaihto. Hankitaan laite, joka sovitetaan kiinteistöön. Sen sijaan tilaajan tulisi valita ensimmäiseksi pätevä LVI-suunnittelija, joka kartoittaa kiinteistön olosuhteet ja tarpeet ja sen perusteella valitsee laitteen tai järjestelmän, joka soveltuu juuri kyseiselle kiinteistölle.

“Myös suunnittelijoilla itsellään on peiliin katsomisen paikka. Osa suunnittelijoista on taipuvaisia käyttämään laitevalmistajan valmiita suunnitelmia ja mitoituksia. Onhan kyseessä myös LVI-suunnittelijoille työmahdollisuus – suunnittelijoiden täytyisi aktiivisesti tarjoutua avustamaan kiinteistöjä myös lämpöpuolen suunnittelussa”, jatkaa Strand.

Lämpöpumppuihin perehtyneitä LVI-suunnittelijoita tarvitaan lisää

Suomen LVI-liitto vastaa henkilöpätevyysrekisteri FISEn ilmanvaihdon (IV) suunnittelijoiden ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelijoiden pätevyyteen johtavista koulutuksista, mutta lämmitysjärjestelmien osalta pätevyysvaatimuksia tai henkilörekisteriä ei vielä ole, ja tämä on osin antanut kentän vapaaksi laitevalmistajille. “Laitetoimittajat hallitsevat argumentaatiota, osatehomitoitus on toisen mielestä hyvä, toisen mielestä huono”, Suomen LVI-liiton koulutuspäällikkö Antti Heinonen kertoo.

Suunnitelma kannattaa tilata lämpöpumppuihin perehtyneeltä LVI-suunnittelijalta

“Osaavia tekijöitä ei ole riittävästi ja kiinteistön omistajilla ei ole riittävästi tietoa siitä, keneltä suunnitelma kannattaa tilata”, Heinonen jatkaa.

Suomen LVI-liitto ja Suomen Lämpöpumppuyhdistys järjestävät yhdessä lämpöpumppukoulutusta LVI-suunnittelijoille.

LVI-alan toimihenkilöistä on pulaa – koulutusta ja osaamista tarvitaan

LVI-insinööreistä on pulaa työmarkkinoilla erityisesti suunnittelu- ja työnjohtopuolella. LVI-Teknisten Urakoitsijoiden syksyllä 2016 tekemän suhdannekyselyn mukaan kolmannes vastanneista yrityksistä piti toimihenkilöiden saatavuutta heikkona. Myös suunnittelutoimialalla ja valmistavassa teollisuudessa tarpeeseen nähden riittävät koulutusmäärät nähdään tärkeänä keinona vaikuttaa alan kilpailukykyyn ja toimintaedellytysten parantamiseen. SKOLin 2016 tekemän kyselyn mukaan jäsenyrityksissä välitön rekrytointitarve lisähenkilöstölle LVI-/ talotekniikkasektorilla on 11 %. Tuore ROTI 2017 -selvitys nostaa myös osaavan työvoiman riittävyyden tärkeyden.

LVI-/ talotekniikka-alan koulutusta tarvitaan ja opiskelijat/ valmistuneet työllistyvät hyvin. Koko Suomen kannalta on erittäin tärkeää, että varmistetaan riittävä ja myös alueellisesti kattava LVI-alan koulutus. Muun muassa energiatehokkuuden ratkaisut, korjaus- ja huoltotoiminnan kasvu tarvitsevat nykyistä enemmän LVI-osaajia. Taloteknisten järjestelmien merkitys on kasvanut ja kasvaa edelleen. Myös digitalisaatio tuo uudenlaista osaamistarvetta. Tämä näkyy sen osuutena rakennusinvestoinneista, mutta erityisesti sisäilmaolosuhteiden ja energiatehokkuuden korostumisena.

Osaavan työvoiman riittävyydestä on huolehdittava

LVI-insinöörien koulutusmäärät ovat viime vuosina olleet riittämättömät yritysten tarpeisiin. LVI-insinöörien ikärakenteesta johtuen seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtuu paljon eläkepoistumaa ja tilalle tarvitaan runsaasti uusia osaajia. Jo tällä hetkellä on paikoitellen tunnistettavissa epätervettä kilpailua työvoimasta, mikä kielii riittämättömästä osaavien henkilöiden määrästä.

LVI-ala kiinnostaa nuoria. Hakijoita aloituspaikkoihin on ollut runsaasti. Aloituspaikkoja voisi lisätä, koska työpaikkoja olisi myös tarjolla. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä siihen liittyvien asetuksen edellyttämät pätevyysvaatimukset tuovat mukanaan sen, että LVI-alan diplomi-insinöörejä ja insinöörejä tullaan tarvitsemaan jatkossa nykyistä merkittävästi enemmän.

Alan järjestöt katsovat, että LVI-alan niin suomen- kuin ruotsinkielinen koulutus- ja tutkimusresurssien säilyttäminen ja pikemminkin vahvistaminen on välttämätöntä. Myös opiskeluun liittyvien käytännön laboratorioharjoitusten mahdollistaminen on tärkeää.

Lisätietoja

Suomen LVI-liitto SULVI ry

Toiminnanjohtaja Tiina Strand, p. 040 505 5445, tiina.strand@sulvi.fi

Purkaa, hyödyntää vai myydä — vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki avattu

Ympäristöministeriö on avannut verkkopalveluunsa tietopankin, jossa kiinteistönomistajat ja korjaajat voivat hakea tietoa rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista.

Tietopankki löytyy osoitteesta: ymparisto.fi/rakennusmateriaalit.

Rakennusvirheiden keruukampanja on käynnissä

FISE tehostaa toteutuneiden rakennusvirheiden keräämistä rakennusvirhepankkiin. Osana rakennusvirhepankin kehittämishanketta on käynnistetty virheiden keruukampanja. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattavasti ilmoituksia toteutuneista, virheiksi tulkituista ongelmatilanteista rakentamisen ja ylläpidon kaikilta osapuolilta. Tietoa kampanjasta ja virheiden ilmoittamisesta löydät tästä tiedotteesta: FISE-Tiedote-Rakennusvirhepankki.

Tutustu uudistettuun rakennusvirhepankkiin: fise.fi/rakennusvirhepankki/

Pätevä suunnittelija antaa useampia vaihtoehtoja jäteveden käsittelylle

Keskitettyjen viemäriverkostojen ulkopuolella, nk. haja-asutusalueilla monen vakinaisen asukkaan jätevedet johdetaan yhä lähimpään ojaan muutaman kaivon kautta. Ja jollei ei paikallinen vesilaitos tai vesiosuuskunta ole vetänyt alueelle vesijohtoa, juomavesi otetaan omasta kaivosta.
” Vanhimmat järjestelmät voivat olla jopa 60 vuotta sitten rakennettuja ja koostuvat yleensä 1-3:sta huonokuntoisesta saostuskaivosta, joista menee purkuputki suoraan avo-ojaan. Tämä on erittäin tavallista”, kertoo yrittäjä Heikki Pietilä vesihuollon suunnittelua tekevästä Insinööritoimisto Heikki Pietilästä.

Terveysriskit voidaan käytännössä poistaa

Kaivovesien yleisin pilaantumisen syy onkin juomaveteen joutuneet ulostebakteerit. Oikein suunnitellulla, rakennetulla ja hoidetulla jätevesijärjestelmällä terveysriskit voidaan käytännössä poistaa. Päivitetyn haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn mukaan alle sadan metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueesta sijaitsevien kiinteistöjen täytyy täyttää puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Yli sadan metrin päässä rannasta seisovien kiinteistöjen pitää kunnostaa jätevesijärjestelmänsä vain määrättyjen remonttien yhteydessä.

Vastuu kannattaa antaa asiantuntevalle suunnittelijalle

Kun uuden jätevesijärjestelmän hankkiminen tai vanhan kunnostaminen on ajankohtaista, vastuu kannattaa antaa asiantuntevalle suunnittelijalle.
”Pelkästään senkään takia ei kannata mennä suin päin ostamaan jotain tiettyä laitetta ennen suunnittelua, että kaikki laitteet tai menetelmät eivät ole hyväksyttyjä kaikille alueille. Juuri tämän takia jätevesijärjestelmän rakentaminen tai saneeraus on luvanvaraista hommaa. Toisena esimerkkinä huonosta valinnasta voidaan pitää tilannetta, jossa kiinteistön omistaja ostaa rautakaupan alennuspäiviltä viiden kuution umpisäiliön, kun halvalla sai, ja johtaa siihen nelihenkisen perheensä kaikki jätevedet. Yllätyksenä saattaa tulla, että loka-auto käy tyhjentämässä säiliön 10 päivän välein ja tyhjennys maksaa 150 euroa per kerta. Pätevä suunnittelija olisi osannut antaa useampia vaihtoehtoja jäteveden käsittelylle käyden läpi eri vaihtoehtojen investointi- ja ylläpitohinnat”, kertoo Pietilä kokemuksistaan.

SYKE ylläpitää tietopankkia ja FISE pätevyysrekisteriä

Suomen ympäristökeskus SYKE ylläpitää kiinteistön omistajille ja asiantuntijoille sivustoa, jolla on laajasti tietoa eri jätevesien käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä. Henkilöpätevyyspalvelu FISE ylläpitää rekisteriä, johon on listattu pätevyyden hankkineet suunnittelijat.

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija on alan tarvelähtöinen pätevyys. Pätevyysvaatimukset on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain (Finlex: maankäyttö- ja rakennuslaki) ja valtioneuvoston asetuksen (Finlex: valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011) pohjalta. Pätevyysluokat ovat b (tavanomaiset kohteet) ja a (vaativat kohteet). Sihteerijärjestö on Suomen LVI-liitto SuLVI ry.

Lisätietoja: Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Insinööri Heikki Pietilä, p. 050 913 2771, Insinööritoimisto Heikki Pietilä

Opetusvideoita uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uusimmista teknologioista

Uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta edistävässä Lähienergialiitossa tuotetaan noin 10 kappaleen opetusvideoperhe alan uusimmista ratkaisuista. Opetusvideoiden (á n. 5 min.) kohderyhmänä ovat erityisesti taloyhtiöt, kiinteistön omistajat, rakennuttajat ja remontoijat.

Ensimmäisten julkaistujen videoiden aiheet ovat aurinkolämpöjärjestelmät, aurinkosähkö, geoenergiajärjestelmät (eli maalämpö) sekä älykkäät lämmönohjauksen ratkaisut.

Lue lisää: http://www.lahienergia.org/lahienergialiitto/hanketoiminta-lahienergialiitossa/youtube-opetusvideot-uusiutuvasta-energiasta/

Tampereen ammattikorkeakoulu voitti Grundfosin isännöimän LVI-alan opiskelijakilpailun

Talotekniikka-alan ammattikorkeakoulujen välinen valtakunnallinen opiskelijakilpailu järjestettiin jo yhdeksättä kertaa. Tänä vuonna kilpailua isännöi Oy Grundfos Pumput Ab ja kilpailu pidettiin yrityksen tiloissa Vantaalla. Opiskelijat saivat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimissa käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä SuLVIn laatimassa rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä. Kilpailun voitti Tampereen ammattikorkeakoulu. Toiselle sijalle kiri Satakunnan ammattikorkeakoulun joukkue ja Oulun ammattikorkeakoulun joukkueen sijoittui kolmanneksi.

Jo vuodesta 2008 lähtien vuosittain järjestettyyn kilpailuun voivat osallistua joukkueet kaikista LVI-opetusta antavista ammattikorkeakouluista. Tilat kilpailun käytännön tehtävien toteutukseen järjestää vuosittain valittava talotekniikkateollisuuden yritys ja eri oppilaitoksia ja alaa edustava tuomaristo laatii teoriakysymykset.

Isäntäyrityksellä voi olla yksi tai kaksi kilpailutehtävää, joista toinen on tasapistetilanteet ratkaiseva bonustehtävä. Toinen tehtävä on teorian ja käytännön yhteensovittamista testaava tehtävä, joka laaditaan opettajan kanssa yhdessä. Isäntien tehtävät ovat kattaneet heidän tuotteisiinsa liittyen laboratoriomittauksia, tuotteiden ja järjestelmien mitoitusta ja käyttöönottoa, käytännön tilanteen ratkaisua tai vaikkapa myyntiesittelyä.

Opettajien laatimat teoriatehtävät käsittelevät ilmanvaihtoa, vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua ja mitoitusta, kylmätekniikkaa sekä rakennusautomaatiota. Määräystenhallintaa testataan esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvillä kysymyksillä.

”Digitalisaatio vaikuttaa vääjäämättä myös talotekniikka-alan kehitykseen. Fakta on, että ala tarvitsee koulutettuja huippuosaajia. Me Grundfosilla toivomme, että tämän tyyppiset opiskelijakilpailut edesauttavat talotekniikka-alan vetovoimaisuutta ja haluammekin näin omalta osaltamme tukea nuoria tulevaisuuden tekijöitä”, toteaa Oy Grundfos Pumput Ab:n toimitusjohtaja Mikael Strandell.

Kilpailun tuomaristo koostuu mukana olevien oppilaitosten opettajaedustajista ja sponsoreina toimivien Talotekniikkateollisuus ry:n ja Säätiö LVY:n edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi Kaj Karumaa Arcada ammattikorkeakoulusta ja sihteerinä toimi SuLVIn teknisen toimikunnan edustajana Siru Lönnqvist.

“On todella hienoa seurata alalle opiskelevien nuorten ammattimaista ja innostunutta asennetta haastavien tehtävien parissa. Kilpailussa pärjääminen vaatii oman osaamisen lisäksi myös ryhmätyötaitoja, kestävyyttä ja intoa. On tärkeää, että saamme osaavia ihmisiä alalle. Kilpailu on mukava tapa tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa”, toteaa Juhani Hyvärinen Talotekniikkateollisuus ry:stä.

”Kilpailu on osa järjestöjen oppilaitosyhteistyötä ja se tarjoaa oppilaitosten opettajille mahdollisuuden tavata ja keskustella ajankohtaisista opetukseen liittyvistä asioista”, toteaa SuLVIn toiminnanjohtaja Tiina Strand.

Kilpailun voittaneen Tampereen ammattikorkeakoulun joukkueessa kilpailivat Tuomas Korkee, Lauri Louhi, Joel Mertanen ja Antero Lamminmäki.

Kilpailun sponsorit
Talotekniikkateollisuus ry
Säätiö LVY
Oy Grundfos Pumput Ab

Kilpailuun osallistuvat oppilaitokset:
Ammattikorkeakoulu Arcada
Metropolia ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Lisätietoa:
Oy Grundfos Pumput Ab mstrandell@grundfos.com
tkauppala@grundfos.com
Talotekniikkateollisuus ry
juhani.hyvarinen@teknologiateollisuus.fi
SuLVI ry
tiina.strand@sulvi.fi

LVI-golfin SM-kilpailu järjestetään 1.9.2017

LVI-golfin SM-kilpailu järjestetään Uudessakaupungissa perjantaina 1.9.2017 klo 10.00. Ilmoittautuminen avataan myöhemmin Suomen LVI-liiton verkkosivuilla, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kilpailumaksu SuLVI:n jäseniltä 75 euroa, muille 100 euroa, johon sisältyy greenfee, tulospalvelu ja aamupala. Tutustu golfklubiin ja kenttään.

Pelimuodot:
• lyöntipeli (tasoitus 18 tai alle), scratch
• pistebogey (maksimi tasoitus 32)
• pisin draivi ja lähemmäs lippua
• naisten sarja

Majoitus, varaa huoneesi mahdollisimman pian:
Hotelli Aquarius

Ota kantaa energiatodistuksia koskevaan esitykseen

Ota kantaa hallituksen esitysluonnokseen. Luonnos esitykseen, jonka tarkoituksena on muuttaa rakennusten energiatodistuksia koskevaa lakia ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmää koskevaa lakia. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 3.5.2017 mennessä Jorma Railiolle (Jorma.railio(at)gmail.com).

Aineiston löydät täältä.